Firmy mają jeszcze nieco ponad dwa tygodnie na przygotowanie sprawozdań finansowych. Za spóźnienie grożą kary grzywny i pozbawienia wolności do lat dwóch.
Do końca marca firmy muszą przygotować sprawozdania finansowe. Termin ten dotyczy spółek, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym. Joanna Maćkowska, biegły rewident z kancelarii Ruciński i Wspólnicy, wyjaśnia, że obowiązki sprawozdawcze jednostek oraz konsekwencje niewywiązania się z nich wynikają z art. 4, art. 52 oraz art. 77 ustawy o rachunkowości. Roczne sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych.
- Zgodnie z art. 4a ustawy kierownik jednostki oraz członkowie rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego jednostki są odpowiedzialni za sporządzenie sprawozdania spełniającego wszystkie wymagania ustawowe - twierdzi ekspert.
Dodaje, że za sporządzenie sprawozdania w odpowiednim terminie, czyli nie później niż trzy miesiące od dnia bilansowego, odpowiada kierownik jednostki. Sprawozdania finansowe podpisuje osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, oraz kierownik jednostki. W przypadku kierowania jednostki przez organ wieloosobowy sprawozdanie finansowe podpisują wszyscy członkowie tego organu. Wszystkie osoby podpisujące sprawozdanie finansowe przy podpisie podają też datę.
Jak twierdzi Joanna Maćkowska, niedopełnienie obowiązku przez kierownika jednostki w zakresie sporządzenia sprawozdania finansowego, sporządzenia go niezgodnie z przepisami ustawy bądź zawarcia w tym sprawozdaniu nierzetelnych danych podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności do lat dwóch albo obu tym karom łącznie. Wynika to z art. 77 pkt 2 ustawy o rachunkowości.