W związku z informacjami, że organy podatkowe składają skargi kasacyjne do NSA, w których nie zgadzają się ze stanowiskiem właściwych sobie wojewódzkich sądów administracyjnych, że datą wydania interpretacji podatkowej jest data jej doręczenia podatnikowi, a nie jej wydanie przez urząd, poprosiliśmy Ministerstwo Finansów o ich potwierdzenie.

Resort finansów poinformował nas, że postępowanie sądowe w sprawach m.in. z zakresu kontroli działalności administracji publicznej regulują przepisy ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 173 par. 1 tej ustawy od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Skargę kasacyjną może wnieść strona, prokurator lub rzecznik praw obywatelskich po doręczeniu im odpisu orzeczenia z uzasadnieniem.

- W związku tym wniesione zostały skargi kasacyjne od wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w których sąd uchylił interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego z uwagi na przekroczenie terminu na ich wydanie ze względu na doręczenie interpretacji po terminie bez rozpatrzenia merytorycznego - potwierdza Magdalena Kobos z Ministerstwa Finansów.

Ważne!

Skargę kasacyjną do NSA może wnieść strona, prokurator lub rzecznik praw obywatelskich po doręczeniu im odpisu orzeczenia z uzasadnieniem