Jest szansa na to, aby podatnicy zamierzający złożyć roczne zeznanie podatkowe za 2008 rok w formie elektronicznej dokonali tego w uproszczonej formule. Sejm uchwalił rządowy projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej oraz ustawy o opłacie skarbowej, która zakłada likwidację obowiązku zawiadomienia organu podatkowego o takim sposobie składania deklaracji. Zmiana dotyczy wszystkich podatników, którzy chcą przesyłać e-deklaracje.

Obecnie obowiązujące w tym zakresie przepisy w praktyce stanowią barierę utrudniającą kontakt podatników i płatników w formie elektronicznej z organem podatkowym. Wystarczy wskazać, że podatnicy, którym kończy się ważność certyfikatu do e-podpisu (koniecznego do podpisania e-deklaracji), mogą nawet na miesiąc stracić prawo do przesyłania e-deklaracji. Po przedłużeniu ważności certyfikatu podatnik musi bowiem od nowa przejść procedurę rejestracji w systemie e-Deklaracje. Oznacza to konieczność ponownego złożenia zawiadomienia. Po wprowadzeniu zmiany zniknie obowiązek składania zawiadomień. Ustawa ma wejść w życie z dniem ogłoszenia. Taki termin wejścia w życie ma umożliwić podatnikom podatku dochodowego złożenie w formie elektronicznej zeznania podatkowego za 2008 rok w nowej formule.

W nowelizacji wskazano, że deklaracja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być również podpisana przez pełnomocnika. Podatnicy zamierzający z takiej możliwości skorzystać będą składali w urzędzie skarbowym pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji (również zawiadomienie o odwołaniu takie- go pełnomocnictwa). Dzięki wprowadzanej zmianie w ustawie o opłacie skarbowej złożenie pełnomocnictwa do podpisywania e-deklaracji zostanie zwolnione z opłaty skarbowej. Ustawa trafi teraz do Senatu.