ORZECZENIE

Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok w sprawie ING. AUER - Die Bausoftware GmbH przeciwko Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr. ETS odniósł się do art. 4 ust. 1 lit. g) i ust. 3 lit. b) Dyrektywy Rady z 17 lipca 1969 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału zmienionej Dyrektywą Rady 85/303/EWG z 10 czerwca 1985 r. Uznał, że przepis ten należy interpretować w ten sposób, że rezygnacja przez jedno państwo członkowskie z poboru podatku kapitałowego nie stanowi przeszkody dla tego, by spółka należąca do jednej z kategorii wskazanych w art. 3 ust. 1 lit. a) tej dyrektywy była kwalifikowana jako spółka kapitałowa do celów poboru podatku kapitałowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. g) dyrektywy przy przeniesieniu jej rzeczywistego centrum zarządzania z tego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego, w którym podatek ten jest nadal nakładany. Jednak wykładnia taka nie może wspierać zachowań, które charakteryzują się tworzeniem sztucznych struktur wyłącznie w celu uzyskania korzyści podatkowej. Do sądu krajowego należy zbadanie, czy wśród okoliczności zawisłej przed nim sprawy nie kryją się obiektywne elementy wskazujące na praktykę stanowiącą nadużycie.

ETS podkreślił, że ochrona ustanowiona w prawie wspólnotowym nie obejmuje sytuacji, w których podmiot prawa, osoba fizyczna lub prawna, zamierza powoływać się na prawo wspólnotowe w sposób nieuczciwy lub stanowiący nadużycie, wyłącznie w celu uniknięcia stosowania przepisów danego państwa.

Okoliczność, że spółka została utworzona w państwie członkowskim w celu skorzystania z bardziej korzystnego ustawodawstwa, sama w sobie nie wystarcza, by stwierdzić, że ma miejsce nadużycie uregulowań wspólnotowych. Jednak utworzenie spółki w państwie członkowskim w ramach czysto sztucznych struktur, w oderwaniu od przyczyn ekonomicznych, w celu unikania należnego podatku wykracza poza zakres ochrony, jaki dyrektywa ustanawia na rzecz spółek, które obejmuje.

Wyrok ETS z 8 listopada 2007 r. (C-251/06)

Ewa Matyszewska

ewa.matyszewska@infor.pl