Nie wszystkie nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników są opodatkowane. Stowarzyszenie działające na rzecz osób niepełnosprawnych, które zatrudnia te osoby na podstawie umów o pracę poza miejscem ich stałego zamieszkania i finansuje bezpłatny dojazd do pracy, nie musi odprowadzać zaliczek na podatek. Z takim przypadkiem możemy mieć do czynienia, gdy każdego dnia pracownicy uczestniczą w zajęciach rehabilitacyjnych, a pracodawca zorganizował dowóz do siedziby przedsiębiorstwa z różnych miejsc. Istotna jest też kwota tzw. kosztów pracowniczych.

Zgodnie z przepisami ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) pracownikowi przysługują podwyższone koszty uzyskania przychodu w wysokości 139,06 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 1668,72 zł, jeśli miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

- Ten warunek jest spełniony przez niepełnosprawnych pracowników pracujących w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania - podkreśla Paweł Małecki, doradca podatkowy z Kancelarii Doradztwa Podatkowego PAMA.

Dodaje, że podwyższonych kosztów w przypadku umowy o pracę nie stosuje się, gdy pracownik otrzymuje zwrot kosztów dojazdu do zakładu pracy, z wyjątkiem gdy zwrócone koszty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu. Bezpłatny przewóz na miejsce wykonywania pracy nie jest tożsamy ze zwrotem kosztów dojazdu do zakładu pracy.

Odrębnym problemem jest kwestia, czy koszty dowozu pracownika nie stanowią jego przychodu ze stosunku pracy. Zdaniem Pawła Małeckiego, jeśli nie można przypisać każdemu z pracowników kwoty kosztów, to nie podwyższamy pracownikom przychodów ze stosunku pracy. Gdyby jednak takie koszty można było indywidualnie przypisać, to należałoby pracownikowi przypisać dodatkowy przychód w wysokości ponoszonych na jego rzecz kosztów dowozu.

- Jeśli w czasie pracy odbywają się zajęcia rehabilitacyjne, to można uznać, że nastąpił dowóz pracowników niepełnosprawnych na zajęcia. Dowóz taki korzysta ze zwolnienia z podatku - podpowiada Paweł Małecki.

Zgodnie z art. 21 ust.1 pkt 27 ustawy o PIT zwolnione z podatku są świadczenia na rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z zakładowych funduszy rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub zakładowych funduszy aktywności.

- Jeśli więc opłacanie dojazdów pracowników finansowane byłoby z wymienionych środków, to mimo przypisania im indywidualnych kosztów dojazdu korzystaliby oni ze zwolnienia z PIT - podsumowuje nasz rozmówca z Kancelarii PAMA.

56 DNI zostało do rocznego rozliczenia PIT