Zgodnie z regułą neutralności VAT możliwe jest odliczenie zapłaconego VAT w związku z nabywaniem towarów i usług służących wykonywaniu czynności opodatkowanych w prowadzonej działalności gospodarczej. Jest to podstawowe prawo podatnika. Nie może on bowiem ponosić ciężaru tego podatku. Co do zasady, prawo odliczenia przysługuje w miesiącu otrzymania faktury. Jeśli podatnik nie odliczy jednak podatku w tym okresie, odliczenia może dokonać jeszcze w ciągu dwóch kolejnych miesiącu. Potem konieczne będzie już złożenie korekty deklaracji.

Korekta deklaracji

Korektę deklaracji VAT trzeba złożyć na okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego. Trzeba jednak pamiętać, że na jej złożenie podatnik ma pięć lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie deklaracji korygującej wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn składanej korekty.

Ważne!

Na złożenie korekty deklaracji VAT podatnik ma pięć lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do odliczenia podatku naliczonego. Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie deklaracji korygującej wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn składanej korekty

Przepisy ordynacji

Do korygowania deklaracji VAT zastosowanie mają też przepisy art. 81b Ordynacji podatkowej. Zgodnie z jego treścią uprawnienie do skorygowania deklaracji podatkowej ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej oraz w okresie między zakończeniem kontroli a wszczęciem postępowania - w zakresie zobowiązań podatkowych, których dotyczy postępowanie lub kontrola. Złożenie korekty w takich przypadkach nie wywoła żadnych skutków prawnych.

Podstawa prawna

Art. 86 ust. 10 pkt 1, ust. 11-13, ust. 15 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

Art. 81, art. 81b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).