Jeżeli dorosłe, uczące się dziecko pracowało tylko przez część roku, ale przekroczyło dozwolony limit dochodów, rodzic nie pomniejszy podatku o kwotę ulgi prorodzinnej.
W przypadku dzieci, które ukończyły 18 lat, możliwość odliczenia od podatku ulgi prorodzinnej przez rodziców podlega istotnym ograniczeniem. Ustawodawca przede wszystkim wymaga, aby takie dziecko uczyło się. Ponadto ulga przysługuje tylko do ukończenia 25 lat. Wreszcie ustawodawca wymaga, aby dziecko, które zarobkowało, nie przekroczyło dopuszczalnego limitu dochodów.
Zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.), ulga przysługuje, jeżeli w roku podatkowym dziecko nie uzyskało dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych (według skali) lub art. 30b (zryczałtowany podatek od dochodu ze zbycia papierów wartościowych) w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek (w 2008 roku 586,85 zł) oraz stawki podatku z pierwszego przedziału skali (w 2008 roku 19 proc.). W rozliczeniu za 2008 rok limit ten wynosi zatem 3088,68 zł.
W praktyce podatnicy mają wątpliwości, czy jest możliwość częściowego odliczenia ulgi, w przypadku gdy dziecko pracowało tylko przez część roku podatkowego. Na przykład studentka w wieku 23 lat rozpoczęła pracę na umowę zlecenie od 4 sierpnia 2008 r. Pracowała do grudnia 2008 r. i przekroczyła limit uprawniający do odliczenia. W takiej sytuacji rodzice nie mogą odliczyć ulgi prorodzinnej za siedem miesięcy (styczeń-lipiec), w których córka nie pracowała i spełniała wszystkie wymogi do objęcia jej ulgą prorodzinną. Przekroczenie przez dziecko dopuszczalnego progu dochodów automatycznie powoduje utratę prawa do odliczenia ulgi przez rodzica i nie ma tutaj żadnego znaczenia fakt, czy był to dochód jednorazowy (np. z tytułu umowy o dzieło), czy dziecko było np. zatrudnione na umowę o pracę lub pracowało na umowę zlecenie przez cały rok podatkowy.
60 dni zostało do rocznego rozliczenia PIT