Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za rok podatkowy składają na formularzu CIT-8. Dla podatników, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, ostateczny termin złożenia zeznania podatkowego i zapłaty podatku należnego upływa 31 marca.

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych podlegają: osoby prawne, spółki kapitałowe w organizacji oraz podatkowe grupy kapitałowe.

Podatkowi dochodowemu od osób prawnych zasadniczo podlegają również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Nie dotyczy to spółek niemających osobowości prawnej, tj. spółki cywilnej, oraz osobowych spółek prawa handlowego, do których zalicza się: spółkę jawną, partnerską, komandytową i komandytowo-akcyjną. Przepisy ustawy o CIT mają jednak zastosowanie do spółek niemających osobowości prawnej mających siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Niektóre jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej są natomiast przedmiotowo zwolnione z podatku dochodowego. Odnosi się to do jednostek budżetowych. Szczególną kategorię podatników CIT tworzą podatkowe grupy kapitałowe. Podatkowa grupa kapitałowa to powiązane ze sobą finansowo w określony przez prawo sposób co najmniej dwie spółki kapitałowe, które wspólnie dążą do określonego celu gospodarczego.

Zakres opodatkowania podatkiem dochodowym uzależniony jest od miejsca siedziby lub zarządu osoby prawnej. Osoby prawne, które posiadają w Polsce siedzibę lub miejsce faktycznego wykonywania zarządu, podlegają tu opodatkowaniu od całości dochodów niezależnie od miejsca położenia źródła przychodów. Innymi słowy takie osoby prawne mają w Polsce nieograniczony obowiązek podatkowy. Z kolei podatnicy, którzy nie mają na terytorium Polski siedziby lub zarządu, podlegają w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Oznacza to, że podlegają oni temu obowiązkowi wyłącznie od dochodów uzyskanych w Polsce.

Zobacz pełną treść artykułu - Tygodnik Podatkowy w eGP.