Od tego roku obowiązuje nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej - umowa o pomocy przy zbiorach. Rolnik zatrudniający cudzoziemców do sezonowej pracy przy zbiorach w ramach takiego porozumienia ma obowiązki podatkowe względem pracownika i urzędu skarbowego.

„W związku ze zmianą ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników zwracam się z prośbą o wyjaśnienie kwestii podatkowych wynikających z zatrudnienia cudzoziemców. W świetle nowej ustawy, cudzoziemców np. obywateli Ukrainy w rolnictwie do prac sezonowych zatrudniać będzie można w ramach "umowy o pomocy przy zbiorach" – pisze poseł Mirosław Maliszewski w zapytaniu do Ministerstwa Finansów.

Resort finansów wyjaśnia, jaka forma zatrudnienia wskazana jest w tym przypadku i jak w jaki sposób rolnik powinien rozliczyć pracę zatrudnionych z Ukrainy.

Umowa o pomocy przy zbiorach a podatki

Na mocy znowelizowanej ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw do polskiego porządku prawnego wszedł termin „umowa o pomocy przy zbiorach”. Zgodnie z art. 20 aktu, dochody uzyskane z tytułu takiej umowy są zakwalifikowane do tzw. przychodów z innych źródeł i jako takie podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej. Oznacza to, że zatrudniony zapłaci 18 proc. PIT od dochodów nieprzekraczających 85 528 zł. Warto dodać, że w rozliczeniu za 2018 rok obowiązującą kwotą wolną od podatku będzie 8000 złotych.

Podatek w Polsce czy na Ukrainie?

Ministerstwo zwraca uwagę, że przy zatrudnianiu cudzoziemców zastosowanie mają przepisy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Co do zasady, cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania poza Polską podlegają ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. W przypadku osób mających miejsce zamieszkania na Ukrainie, zasady opodatkowania dochodów osiąganych w Polsce regulują postanowienia Konwencji zawartej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku. Zgodnie z aktem, przychody rezydentów Ukrainy uzyskane w ramach zatrudnienia na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach, podlegają opodatkowaniu w Polsce wyłącznie w sytuacji gdy nierezydent wykonuje usługi w Polsce za pomocą zakładu lub stałej placówki.
Jeżeli jednak rezydent Ukrainy uzyskuje przychody na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach i nie posiada zakładu lub stałej placówki na terytorium Polski, to przychód ten nie podlega opodatkowaniu w Polsce (podlega opodatkowaniu wyłącznie na Ukrainie).

Obowiązki rolnika i pracownika

Rolnik, który zawarł umowę o pomocy przy zbiorach i dokonał z jej tytułu wypłaty należności, jest obowiązany sporządzić informację na formularzu PIT-8C. Do końca lutego musi także przesłać ją podatnikowi oraz właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika urzędowi skarbowemu, a w przypadku podatników będących nierezydentami – urzędowi skarbowemu właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Płatnik może przesłać tę informację drogą elektroniczną lub w formie dokumentu pisemnego. Jeżeli rolnik wybrał składanie informacji w formie dokumentu pisemnego, informacje sporządzane w tej formie po zakończeniu roku podatkowego przesyła urzędowi skarbowemu do końca stycznia. Jak przypomina MF, w składanej informacji rolnik nie jest zobowiązany do wykazania wartości wyżywienia i zakwaterowania zapewnionego nieodpłatnie pomocnikowi rolnika. Na rolniku nie ciąży także obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy.

Zatrudniony musi z kolei do 30 kwietnia złożyć zeznanie podatkowe i zapłacić wynikające z niego podatki.

Odpowiedź z dnia 28 czerwca 2018 roku na zapytanie nr 7359 w sprawie kwestii podatkowych wynikających z zatrudnienia cudzoziemców