Proces implementacji zasad MSR/MSSF w rachunkowości Spółki KGHM Polska Miedź (dalej: Spółka) rozpoczęło wejście Polski do Unii Europejskiej. Prawo unijne reguluje zakres stosowania MSSF w podmiotach gospodarczych, których akcje notowane są na rynkach publicznych, sporządzających skonsolidowane sprawozdania finansowe począwszy od 2005 roku.

Przygotowania KGHM

Opracowany w Spółce harmonogram wdrożenia wyszczególniał kluczowe etapy realizowanego projektu, których terminy były absolutnie nieprzekraczalne, co dawało gwarancję realizacji wszystkich zadań i osiągnięcie celu w wyznaczonym czasie.

W pierwszej kolejności rozpoznano różnice pomiędzy zasadami MSSF a ustawą o rachunkowości w poszczególnych obszarach tematycznych i dokonano szczegółowej analizy rozwiązań narzuconych przez MSSF 1 Zastosowanie MSSF po raz pierwszy. Główne różnice pomiędzy polskim prawem bilansowym a MSSF zidentyfikowane w KGHM Polska Miedź wystąpiły w obszarach środków trwałych, instrumentów finansowych i kapitałów własnych.

Po ustaleniu różnic w klasyfikacji i ujęciu zdarzeń gospodarczych opracowano politykę rachunkowości, dokonując wyboru opcji w zakresie wycen, ujęcia zdarzeń gospodarczych i ich prezentacji zgodnie z zasadami MSR/MSSF. W ramach tworzenia nowej polityki rachunkowości w obszarach, w których MSR/MSSF dopuszczają stosowanie alternatywnych sposobów wyceny, ujęcia lub prezentacji zdarzeń gospodarczych dokonaliśmy wyboru rozwiązań optymalnych z punktu widzenia zarządzania firmą, w dostosowaniu do specyfiki działalności KGHM Polska Miedź. Wybór ten wdrożono w nowej polityce rachunkowości opracowanej dla Spółki oraz podmiotów grupy kapitałowej. Rozwiązania te zostały zaakceptowane przez audytora Spółki.

Poprzez liczne i intensywne szkolenia z zakresu stosowania zasad MSR/MSSF przygotowano także kadry Spółki i podmiotów zależnych do stosowania nowych zasad. Do tego celu zaangażowano specjalistów wyższych uczelni oraz praktyków z renomowanych firm audytorskich.

W prace projektowe zaangażowani byli pracownicy służb księgowych i merytorycznych z takich obszarów jak: inwestycje, remonty, logistyka oraz administratorzy systemu informatycznego. Udział służb pozaksięgowych w procesie wdrożenia był niezmiernie ważny dla prawidłowego zaimplementowania nowych rozwiązań w praktycznym ich stosowaniu w przyszłości.