W praktyce rozliczeń dużych kontraktów, np. na dostawy maszyn czy urządzeń, można spotkać się z sytuacjami, gdy kwota netto wynagrodzenia wyrażona jest w walucie obcej, a kwota VAT – w złotówkach (przy zastosowaniu odpowiedniego kursu NBP). Celem rozwiązania jest uniknięcie różnic kursowych powstałych na kwocie VAT. Czy w takich przypadkach płatności mogą być rozliczane w systemie split payment?

Paweł Fałkowski, doradca podatkowy, partner w ALTO

Dopuszczalność opisanego rozwiązania nie wynika wprost z przepisów ustawy o VAT. Co więcej, taki sposób rozliczenia wydaje się nieco kontrowersyjny. Jednak w praktyce organy podatkowe zgadzają się na takie właśnie dzielenie kwoty brutto. Zasadne jest więc pytanie, czy możliwe będzie zrealizowane takiego przelewu z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności. Moim zdaniem tak.
Trzeba podkreślić, że rachunki VAT będą prowadzone tylko w złotych, więc przedsiębiorcy, którzy rozliczają się w innej walucie, nie będą mogli korzystać z mechanizmu podzielonej płatności.
W opisanej sytuacji zrealizowanie płatności wyrażonej w różnych walutach będzie więc wymagało dwóch odrębnych przelewów. Pierwszy – na zwykły rachunek kontrahenta, opiewałby na kwotę netto, wyrażoną w walucie obcej. Druga część należności, czyli wartość wyrażona w złotówkach i odpowiadająca kwocie VAT, może być rozliczona przy wykorzystaniu split paymentu.
Powstaje jednak pytanie, czy kwotę VAT (wyrażoną w złotówkach) i objętą jednym, odrębnym przelewem będzie można przenieść w całości na rachunek VAT. Możliwość taka moim zdaniem wynika z przepisów. Zgodnie z nimi rachunek VAT może być wykorzystany tylko do zapłaty kwoty podatku.
Pewnym praktycznym ograniczeniem mógłby być sposób kalkulacji kwoty VAT w systemie bankowym klienta. Jednak z moich obserwacji wynika, że banki nie będą w stanie sprawdzić, jaką część kwoty przelewu stanowi podatek. W efekcie możliwe powinno być ustalenie, że cała kwota przelewu ma zostać przelana z naszego rachunku VAT na rachunek VAT kontrahenta.