Podatniczce przysługuje ulga na dziecko w pełnej wysokości, mimo że syn studiuje i w trakcie roku ukończył 25 lat.
JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA: Syn podatniczki urodzony 5 kwietnia 1983 r. w październiku 2008 r. obronił pracę magisterską. Przez cały rok był na utrzymaniu matki. Dochody podatniczki będą opodatkowane według skali podatkowej. Czy podatniczce przysługuje pełna, w wysokości 1173,70 zł ulga z tytułu wychowania studenta, który w trakcie roku ukończył 25 lat? Czy ma prawo jeszcze skorzystać z rozliczenia przewidzianego dla rodziców samotnie wychowujących dziecko?
ODPOWIEDŹ IZBY: Ustawa z 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 209, poz. 1316) wprowadziła zmiany w zakresie określenia dzieci, których wychowywanie uprawnia do rozliczenia się jako osoba samotnie wychowująca dziecko.
Zgodnie z art. 6 ust. 4 tej ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2008 r., od osób o nieograniczonym obowiązku podatkowym, samotnie wychowujących w roku podatkowym dzieci:
• małoletnie,
• bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
• do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa m.in. w przepisach o systemie oświaty, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach skali PIT lub przewidzianych dla opodatkowania kapitałów pieniężnych w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, z wyjątkiem renty rodzinnej,
- podatek może być określony, na wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym, w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci, z tym że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w tej ustawie.
Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się jednego z rodziców albo opiekuna prawnego, jeżeli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów. Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się również osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.
Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uzależniają prawa podatnika do preferencyjnego opodatkowania jego dochodów od tego, czy w trakcie rok podatkowego dziecko ukończyło 25 lat.
Zatem podatniczce przysługuje prawo do skorzystania z odliczeń w ramach ulgi prorodzinnej w pełnej wysokości. Bez znaczenia pozostaje fakt, że syn podatniczki ukończył w roku podatkowym 25 lat.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 11 lutego 2009 r. (nr IPPB4/415-196/08-2/MO)