INTERPRETACJA

Dyrektor katowickiej izby skarbowej wyjaśnił, że zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

Aby zatem dany wydatek mógł być uznany za koszty uzyskania przychodów, w myśl powołanego przepisu powinien spełniać łącznie następujące warunki: pozostawać w związku przyczynowym z przychodem lub źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu, nie znajdować się w tzw. negatywnym katalogu kosztów, ujętym w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT, być udokumentowany w sposób wymagany przepisami prawa.

Generalnie przyjmuje się, że kosztami uzyskania przychodów mogą być wszelkie poniesione, racjonalnie uzasadnione wydatki związane z danym źródłem przychodu, poza wymienionymi w tzw. negatywnym katalogu kosztów. Obowiązek wykazania związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy poniesionymi wydatkami a przychodem bądź zachowaniem czy zabezpieczeniem tego źródła przychodu spoczywa na podatniku.

Jeżeli zatem spełniony został warunek prawidłowego udokumentowania wydatków poniesionych na zorganizowanie spotkania integracyjnego, to całość tych wydatków może być uznana za koszt uzyskania przychodów.

W konsekwencji, w omawianym przypadku wydatki poniesione na zorganizowanie spotkania integracyjnego dla pracowników i członków ich najbliższej rodziny, jako spełniające przesłanki, o których stanowi art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, mogą być w całości zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Omawiana impreza nie ma znamion reprezentacji. Na spotkanie nie zostały bowiem zaproszone żadne osoby spoza firmy, np. kontrahenci.

Ważne!

Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 4 lutego 2009 r. (nr IBPBI/2/4240-2/09).