Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mogą dokonywać wpłat zaliczek miesięcznych w ciągu roku podatkowego w formie uproszczonej w wysokości 1/12 kwoty podatku obliczonej według skali obowiązującej w danym roku podatkowym. Podatek oblicza się od dochodu uzyskanego z pozarolniczej działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu rocznym złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy lub w roku podatkowym poprzedzającym dany rok o dwa lata - jeżeli w zeznaniu podatkowym złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy nie wykazali dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej albo wykazali dochód w wysokości nieprzekraczającej kwoty niepowodującej obowiązku zapłaty podatku.

Jeśli więc podatnik chce skorzystać z płacenia zaliczek w formie uproszczonej w 2009 roku, to do obliczenia zaliczek powinien brać dochód wynikający z zeznania złożonego w 2008 roku, czyli dochód uzyskany w 2007 roku. Jeśli w 2007 roku przedsiębiorca poniósł stratę na działalności, wówczas uwzględnia dochód uzyskany w 2006 roku i na jego podstawie oblicza podatek według skali obowiązującej w 2009 roku. Warto dodać, że termin na złożenie pisemnego zawiadomienia o wyborze uproszczonej formy zapłaty zaliczek na podatek mija 20 lutego. Pismo to należy skierować do naczelnika właściwego urzędu skarbowego.