Podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej są zobowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy. Prowadzący działalność gospodarczą oraz uzyskujący dochody z najmu, dzierżawy są zobowiązani wpłacać zaliczki miesięczne. Zaliczkę obliczoną zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej w danym miesiącu ze środków podatnika.

Wybór przedsiębiorcy

Osoby prowadzące działalność gospodarczą mają i inną możliwość rozliczania zaliczek na podatek dochodowy. Mały podatnik oraz rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej może wpłacać zaliczki kwartalne.

Ci, którzy wybrali kwartalny sposób wpłacania zaliczek, są zobowiązani do 20 lutego roku podatkowego zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej metody. Podatnicy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności w trakcie roku podatkowego, składają zawiadomienie w terminie do dnia poprzedzającego rozpoczęcie działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Zawiadomienie dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik do 20 lutego roku podatkowego zawiadomi na piśmie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek. Przy czym 20 lutego to także termin wyboru opłacania zaliczek w sposób uproszczony.

Sposób rozliczenia

Kwartalny sposób płacenia zaliczek mogą wybrać zarówno przedsiębiorcy opodatkowani na zasadach ogólnych według skali (18 i 32 proc.), jak i opodatkowani liniowo (19 proc.).

Wysokość zaliczek płaconych według skali za pierwszy, drugi i trzeci kwartał roku podatkowego ustala się tak:

• obowiązek wpłacania zaliczki powstaje poczynając od kwartału, w którym dochody przekroczyły kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku (3091 zł),

• zaliczkę stanowi podatek obliczony od dochodu według skali (18 i 32 proc.) z odliczeniem składki zdrowotnej i z uwzględnieniem ewentualnych ulg podatkowych,

• zaliczkę za kolejne kwartały ustala się w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za poprzednie kwartały.

Podatnicy opodatkowani 19-proc. podatkiem liniowym, będący małymi podatnikami oraz rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej, mogą wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki kwartalne w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą należnych zaliczek za poprzednie kwartały (z odliczeniem składek zdrowotnych). Przy rozliczeniu podatkiem liniowym przedsiębiorca nie może uwzględniać ulg podatkowych ani kwoty wolnej od podatku.

Zaliczki kwartalne od I do III kwartału roku podatkowego podatnicy uiszczają do 20 każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. Zaliczka za ostatni kwartał jest uiszczana w wysokości zaliczki za kwartał poprzedni, do 20 grudnia.

Zmiany od 2010 roku

Termin wpłaty ostatniej zaliczki kwartalnej (dotyczy to również zaliczek miesięcznych) zmieni się od 2010 r. Wówczas zaliczkę za ostatni miesiąc lub ostatni kwartał roku podatkowego podatnik będzie wpłacał do 20 stycznia następnego roku podatkowego. Nie będzie płacił zaliczki za ostatni miesiąc lub odpowiednio kwartał, jeżeli przed upływem terminu jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku. Rozliczenie ostatniej zaliczki według tych zasad będzie miało zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2010 r. Oznacza to, że dopiero w styczniu 2011 r. będzie stosowało się po raz pierwszy ten sposób rozliczenia ostatniej zaliczki.

USTALENIE DOCHODU

Dochodem z działalności gospodarczej stanowiącym podstawę obliczenia zaliczki u podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów jest różnica między wynikającym z tych ksiąg przychodem a kosztami jego uzyskania. Jeżeli podatnik na koniec miesiąca sporządza remanent towarów, surowców i materiałów pomocniczych lub naczelnik urzędu skarbowego zarządzi sporządzenie takiego remanentu, dochód ustala się na podstawie różnic remanentowych.

20 lutego termin na wybór rozliczenia zaliczek kwartalnych oraz uproszczonych

PODSTAWA PRAWNA

• Art. 44 ust. 1-6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.).

• Art. 1 pkt 38 lit. f) oraz art. 15 pkt b ustawy z 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 209, poz. 1316).