Obrót walutami wirtualnymi będzie zwolniony z podatku od czynności cywilnoprawnych zgodnie z najnowszym projektem rozporządzenia Ministra Finansów. Jest to jednak tymczasowe rozwiązanie wciąż trudnej do uregulowania kwestii kryptowalut.

Jak uzasadnia ustawodawca, waluty wirtualne i obrót nimi stanowią nowe zjawisko w sferze gospodarczej, stąd stworzenie ram prawnych dla nich pozostaje wyzwaniem dla ustawodawcy. Resort finansów proponuje jednak tymczasowe zaniechanie poboru podatku od czynności cywilnoprawnych przy obrocie kryptowalutami.

Zgodnie z przyjętym dotąd orzecznictwem, waluty wirtualne traktowane były jako prawa majątkowe, a zatem ich sprzedaż lub zamiana stała się przedmiotem podatku od czynności cywilnoprawnych.

Reklama

Ustawa o PCC zakłada, że umowy sprzedaży i zamiany praw majątkowych objęte są podatkiem według stawki w wysokości 1 proc., a podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa prawa majątkowego będącego przedmiotem umowy.

„Uwzględniając specyfikę handlu walutami wirtualnymi po stronie podmiotu dokonującego obrotu walutą wirtualną powstać może obowiązek zapłaty podatku w wysokości niejednokrotnie przewyższającej zainwestowane środki. W konsekwencji stosowanie ścisłej wykładni przepisów ustawy o PCC może skutkować nałożeniem na podatników obowiązków niemożliwych do wykonania, prowadzących w wielu przypadkach do konfiskaty majątku, a tym samym naruszeniem konstytucyjnej zasady dotyczącej prawa do ochrony własności” – czytamy w uzasadnieniu.

Reklama

Resort finansów w odpowiedzi na oczekiwania podatników, postanawia zaniechać poboru tego podatku względem nabywców (w drodze umowy sprzedaży lub zamiany) walut wirtualnych. Chodzi o wszystkich podatników, bez względu na liczbę dokonanych transakcji i ich wartość. Rozwiązanie to ma jednak charakter tymczasowy tj. obowiązywać będzie do 30 czerwca 2019 roku, gdyż – jak twierdzi ustawodawca – konieczna jest „pogłębiona analiza zjawiska walut wirtualnych”.

Zaniechanie poboru PCC przy kryptowalutach to ukłon w stronę podatników. Czy budżet na tym ucierpi? Jak czytamy w uzasadnieniu, analiza deklaracji na podatek od czynności cywilnoprawnych złożonych w okresie od października 2016 r. do lutego 2018 r. ujawniła, że jedynie w stosunku do kilkudziesięciu transakcji podatnicy wykazali przedmiot transakcji, jako odnoszący się do walut wirtualnych. Tym samym skala zjawiska w zakresie walut wirtualnych wykazywanych w deklaracjach PCC jest nieznaczna, a co za tym idzie, nie zmniejszy to dochodów budżetowych w znacznym stopniu.

Projekt z dnia 14.06.18 w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej