Jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu, w projekcie rozszerzono uprawnienia organów kontroli skarbowej, związane z kontrolą e-handlu i wykorzystywaniem internetu do prowadzenia nieujawnionej i nieopodatkowanej działalności gospodarczej.

"Ponieważ organy kontroli skarbowej dysponują najczęściej wyłącznie numerem rachunku bankowego podmiotu, adresem IP, nazwą domeny lub ogłoszeniem o oferowanych produktach, konieczne stało się wyposażenie tych organów w uprawnienia do występowania do instytucji finansowych o dane dotyczące wskazanego numeru bankowego" - poinformowano.

CIR wyjaśniło, że przesłanką do wystąpienia o takie informacje będzie "uprawdopodobnione" przypuszczenie, że jego posiadacz uzyskuje dochody nie znajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów albo w składanych deklaracjach podatkowych. "Kontrola handlu elektronicznego będzie ważnym instrumentem w wykrywaniu i zwalczaniu podatkowej przestępczości internetowej polegającej na uchylaniu się od płacenia podatków" - oceniono.

W projekcie zaproponowano rozwiązania, które umożliwią odejście od sprawowania stałej kontroli zagadnień związanych z pracą jednostek skarbowych podległych ministrowi finansów. Taki rodzaj wewnętrznej kontroli organów administracji skarbowej zostanie powierzony Generalnemu Inspektorowi Kontroli Skarbowej.

Uproszczeniu i uelastycznieniu ulegnie także proces kontroli i prawidłowości wydatkowania środków pochodzących z UE

Kontrola przez niego sprawowana będzie miała charakter doraźny i ma być podejmowana na podstawie informacji o ujawnionych, wymagających szybkiej reakcji, naruszeniach prawa lub zjawiskach patologicznych w jednostkach organizacyjnych kontroli skarbowej.

Jak podano w komunikacie, dotychczasowa kontrola skarbowa związana z obrotem towarowym z zagranicą i obrotem towarami przywożonymi z zagranicy przestanie funkcjonować w zakresie, w jakim stanowi ona powielenie zadań realizowanych przez organy celne i Służbę Celną. "Wprowadzona zmiana zlikwiduje zagrożenie wielokrotnego podejmowania kontroli przez różne organy w stosunku do tych samych czynności obrotu" - zaznaczono.

Uproszczeniu i uelastycznieniu ulegnie także proces kontroli i prawidłowości wydatkowania środków pochodzących z UE. Projektowana zmiana rozszerza krąg osób uprawnionych do przeprowadzania kontroli o inspektorów i pracowników urzędów kontroli skarbowej, którzy będą je wykonywać na podstawie upoważnienia wydawanego przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej lub przez upoważnionego do tego dyrektora urzędu kontroli skarbowej.