Od nowego roku zmieniła się wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę stanowiącego podstawę obliczenia kwoty wynagrodzenia pracownika wolnego od potrąceń.

- Jak ustalić kwotę wolną od potrąceń na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy - pyta pani Jadwiga z Ostródy.

Przy potrącaniu tego typu należności wolna od potrąceń jest kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Chcąc obliczyć tę kwotę, należy postępować następująco:

• ustalić wysokości składek na ubezpieczenia społeczne. Wyniosą one: na ubezpieczenie emerytalne - 124,54 zł (1276 zł x 9,76 proc.), na ubezpieczenia rentowe - 19,14 zł (1276 zł x 1,5proc.), na ubezpieczenie chorobowe - 31,26 zł, (1276 zł x 2,45 proc.). Łączna kwota składek to 174,94 zł;

• obliczyć wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne (podstawą jej wyliczenia jest wynagrodzenie brutto pomniejszone o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne): 1276 zł - 174,94 zł = 1101,06 zł, Tak więc składka w pełnej wysokości wyniesie 99,10 zł (1101,06 zł x 9 proc.), a składka odliczana od podatku - 85,33 zł (1101,06 zł x 7,75 proc.);

• ustalić dochód pracownika: od przychodu odjąć składki na ubezpieczenia społeczne oraz kwotę stanowiącą zryczałtowany koszt uzyskania przychodu (zakładamy, że pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości), a wynik zaokrąglamy do pełnych złotych: 1276 zł - 174,94 zł - 111,25 zł = 989,81 zł; po zaokrągleniu - 990 zł;

• obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Podstawę opodatkowania mnożymy przez obowiązującą stopę procentową podatku, a następnie pomniejszamy o ulgę podatkową (zakładamy, że pracownik złożył pracodawcy PIT-2 upoważniający go do odliczania tej kwoty) i składkę zdrowotną 7,75 proc., wynik zaokrąglamy do pełnych złotych: 990 zł x 18 proc. = 178,20 zł, 178,20 zł - 46,33 zł = 131,87 zł, 131,87 zł - 85,33 zł = 46,54 zł; po zaokrągleniu 47 zł;

• ustalić wynagrodzenie netto do wypłaty: wynagrodzenie brutto (przychód) pomniejszamy o składki na ubezpieczenie społeczne, zaliczkę podatkową oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne (9 proc.): 1276 zł - 174,94 zł - 47 zł - 99,10 zł = 954,96 zł.

Kwota wolna od potrąceń dla tego pracownika wyniesie zatem 954,96 zł.

Jak widać z przedstawionego wyżej wyliczenia wysokość kwoty wolnej od potrąceń zależy nie tylko od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, lecz także od parametrów podatkowych, jakie obowiązują przy ustalaniu pensji pracownika, a więc od tego, czy ma on prawo do podstawowych czy podwyższonych kosztów uzyskania przychodów oraz tego, czy ma prawo do zastosowania kwoty zmniejszającej podatek czy też nie. Wynika z tego, że kwota wolna od potrąceń nie będzie jednakowa dla wszystkich pracowników.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 87-91 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm).