Podatnik ma zarejestrowaną jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem. W 2008 roku zatrudnił się w zakładzie produkcyjnym. W związku z podjęciem pracy na etacie zawiesił prowadzenie firmy i nie uzyskał z niej żadnego przychodu.

- Czy mogę rozliczyć się wspólnie z małżonką - pyta pan Adam z Zielonej Góry.

Niestety, wspólne rozliczenie nie będzie możliwe.

Nie tylko bowiem uzyskanie przychodów, lecz także już samo podleganie ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym wyłącza możliwość wspólnego opodatkowania z małżonkiem.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wspólne opodatkowanie małżonków nie ma zastosowania w sytuacji, gdy chociażby do jednego z małżonków mają zastosowanie przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W praktyce oznacza to wyłączenie możliwości złożenia wspólnego zeznania przez małżonków również w sytuacji, gdy małżonek podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych, ale nie uzyskuje przychodów z działalności objętej tym podatkiem, np. z uwagi na czasowe zawieszenie działalności. Zaostrzone przepisy w tym zakresie obowiązują od 2003 roku. Wcześniej preferencyjne rozliczenie wyłączało dopiero uzyskanie przychodów opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Należy pamiętać, że małżonkowie nie mogą skorzystać z łącznego opodatkowania także wówczas, gdy chociażby do jednego z nich miały zastosowanie przepisy o podatku liniowym lub tonażowym. W opisanej sytuacji, mimo że podatnik zawiesił działalność i nie uzyskał z niej żadnego przychodu, to miały do niego zastosowanie przepisy ustawy o podatku zryczałtowanym. Tym samym nie może on skorzystać z rozliczenia podatku wspólnie z żoną.

Zakaz korzystania ze wspólnego opodatkowania nie dotyczy natomiast osób nieprowadzących działalności gospodarczej, którzy osiągają opodatkowane ryczałtem przychody z umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 6 ust. 8 i 9 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).