JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĄŁ URZĄD

Czy z dniem przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową lub jawną niepodzielony zysk spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji, czy z dniem przekształcenia zysk ten staje się u wspólników przychodem z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, od którego spółka - jako płatnik zobowiązana będzie pobrać zryczałtowany podatek?

ODPOWIEDŹ URZĘDU

W świetle kodeksu spółek handlowych spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą).

Spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną. Natomiast spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształcaniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej.

Kwestię sukcesji praw i obowiązków podatkowych następców prawnych oraz podmiotów przekształconych reguluje ustawa z 29 sierpnia 1992 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.), która stanowi, że osobowa spółka handlowa zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej - wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej spółki.

Z dniem przekształcenia spółki handlowej w inną spółkę handlową następuje przekształcenie formy ustrojowej spółki przekształcanej przy jednoczesnej kontynuacji jej bytu prawnego.

Z przepisów kodeksu spółek handlowych wynika natomiast, że majątek spółki przekształcanej staje się majątkiem spółki przekształconej (powstałej). Zatem przekształcenie spółek w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych powoduje swoiste przeniesienie majątku spółki przekształcanej do spółki przekształconej. Jednocześnie w przypadku obu spółek osobowych (jawnej i komandytowej) mamy do czynienia z odrębnością majątku spółki od majątku jej wspólników.

Ze zdarzeniem polegającym na przekształceniu spółki kapitałowej w spółkę osobową nie wiążą się żadne obowiązki w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zauważyć w tym miejscu należy, że przekształcanie spółek, zarówno na gruncie kodeksu spółek handlowych, jak i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie jest traktowane jako likwidacja spółki przekształcanej, bowiem przekształcenie jest to proces mający na celu jedynie zmianę formy prawnej organizacji (przy kontynuacji jej bytu prawnego), którego częścią - w żadnym jego momencie - nie jest likwidacja spółki przekształcanej.

W przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową niepodzielone zyski spółki przekształcanej (stanowiące kapitał rezerwowy tej spółki), które staną się majątkiem spółki przekształconej i również stanowić będą kapitał rezerwowy tej spółki, w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie będą stanowić po stronie udziałowców nowo powstałej spółki dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku z 27 września 2007 r. (nr II US pb IB/415-31/128a/33/07/KSz)

EWA MATYSZEWSKA