INTERPRETACJA

Izba Skarbowa w Warszawie rozstrzygnęła, co jest przychodem osiąganym z najmu - czy wyłącznie suma pieniędzy wręczana wynajmującemu przez najemcę tytułem czynszu za najem, czy także suma odpowiadająca opłatom ponoszonym przez najemcę.

Podstawą generowania przychodów z najmu jest fakt zawarcia stosownej umowy między stronami. Określona w umowie wysokość czynszu stanowi przysporzenie majątkowe wynajmującego, natomiast wszelkie opłaty eksploatacyjne związane z przedmiotem najmu ponoszone przez najemcę nie są składnikami przychodu osiąganego z tego tytułu, jeżeli z umowy wynika, że to najemca zobowiązany jest do ich ponoszenia. Dodatkowe opłaty ponoszone przez najemcę w związku z użytkowaniem lokalu mieszkalnego nie mieszczą się bowiem w pojęciu świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W konsekwencji przychodem do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym będzie otrzymana kwota czynszu wynikająca z umowy najmu. Natomiast otrzymane przez podatnika od najemcy należności z tytułu opłat nie będą stanowiły przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, pod warunkiem że najemca został zobowiązany w umowie do ponoszenia wydatków związanych z eksploatacją wynajmowanego lokalu mieszkalnego.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 3 lutego 2009 r. (nr IPPB1/415-12/09-3/KS).