ANALIZA

Informacje o zwolnieniach pracowników w firmach pojawiają się ostatnio każdego dnia. Redukcje zatrudnienia to skutek trudnej sytuacji ekonomicznej i gospodarczej na rynkach - polskim i światowych. Pracodawcy, aby złagodzić skutki zwolnień, wypłacają pracownikom odprawy lub odszkodowania. Dzięki temu osoba zwolniona przez jakiś czas ma środki do życia. Jednak otrzymując odszkodowanie lub odprawę, zwalniany pracownik wpada w pułapkę, bowiem w większości przypadków gotówkę otrzymaną od byłego szefa trzeba będzie wykazać przed fiskusem i opodatkować PIT. Niestety, o takich obowiązkach niewiele osób wie.

Wyjątkowe zwolnienia

Ustawa o PIT zwalnia od podatku dochodowego różnego rodzaju świadczenia pracownicze o charakterze odszkodowawczym, ale w istocie zwolnienie takie ma charakter wyjątku. Na ten aspekt zwraca uwagę Anna Łukaszewicz-Obierska, radca prawny, wspólnik w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr, która wyjaśnia, że wolne od podatku dochodowego mogą być otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw. Takiemu zwolnieniu podlegają np. odprawy wypłacane pracownikom stoczni na podstawie ustawy z 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego. Zwolnieniu podlegają też odszkodowania lub zadośćuczynienia otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej.

- Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT ze zwolnienia od podatku nie korzystają m.in.: określone w prawie pracy odprawy i odszkodowania z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę oraz odprawy pieniężne wypłacane pracownikom w związku z przeprowadzonym zwolnieniem grupowym - wymienia Anna Łukaszewicz-Obierska.

Zwalniany pracownik musi pamiętać, że każda tego typu odprawa będzie podlegać opodatkowaniu. W takim przypadku, zgodnie z art. 31 ustawy o PIT, na pracodawcy ciąży obowiązek obliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy pracownika. Dopiero kwota pomniejszona o pobrane zaliczki będzie wypłacana pracownikom.

- Do rozważenia posłów pozostaje inicjatywa, aby w okresie spowolnienia gospodarczego odprawy wypłacane pracownikom, w szczególności w związku z przeprowadzonym zwolnieniem grupowym, podlegały zwolnieniu podatkowemu - podpowiada Anna Łukaszewicz-Obierska.