Jednostka budżetowa w grudniu 2014 r. dokonała ulepszenia środka trwałego o wartości początkowej 100 000 zł, który był zamortyzowany w wysokości 60 000 zł i w tym też miesiącu przyjęła go do używania. Wartość ulepszenia środka trwałego wyniosła 20 000 zł. Środek trwały jednostka amortyzowała metodą liniową, stosując stawkę amortyzacyjną w wysokości 10 proc. Odpisy amortyzacyjne jednostka nalicza od następnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały został przyjęty do użytkowania. Jak naliczyć w tym wypadku odpisy amortyzacyjne i jak je zaewidencjonować?
Jednostka powinna przeprowadzić następujące operacje księgowe, przy założeniu, że:
1. wartość początkowa – 100 000 zł,
2. wysokość umorzenia na dzień 31.12.2014 r. – 60 000 zł,
3. wartość ulepszenia skutkującego zwiększeniem wartości początkowej środka trwałego – 20 000,00 zł,
4. stawka amortyzacyjna – 10 proc.
Wysokość odpisów amortyzacyjnych dla ulepszonego środka trwałego przedstawia tabela.
Stan początkowy konta 011 Środki trwałe strona Wn to kwota 100 000 zł, a stan początkowy konta 071 Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych strona Ma to kwota 60 000 zł.
Ewidencja księgowa w jednostce budżetowej powinna przebiegać następująco:
1. F-K – faktura z tytułu poniesionych nakładów na ulepszenie środka trwałego:
● Wn konto 080 Środki trwałe w budowie (inwestycje) kwota 20 000 zł,
● Ma konto 201 Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami kwota 20 000 zł.
2. OT – przyjęcie ulepszenia do użytkowania:
● Wn konto 011 Środki trwałe kwota 20 000 zł,
● Ma konto 080 Środki trwałe w budowie (inwestycje) kwota 20 000 zł.
3. PK – odpisy amortyzacyjne za okres styczeń – grudzień 2014r.:
● Wn konto 400 Amortyzacja kwota 12 000 zł,
● Ma konto 071 Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych kwota 12 000 zł.
Ewidencji odpisów amortyzacyjnych za kolejne okresy wskazane w tabeli należy dokonać według zasad określonych jak dla pkt. 3
Okres amortyzacji Odpis amortyzacyjny
do XII 2014r. 60 000,00
I – XII 2015r. 12 000,00
I – XII 2016r. 12 000,00
I – XII 2017r 12 000,00
I – XII 2018r 12 000,00
I – XII 2019r 12 000,00
razem 120 000,00
Podstawa prawna:
Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 395)