Od nowego roku ustawodawca wprowadził do ustawy zastrzeżenie, że kredyt podatkowy dla przedsiębiorcy jest pomocą de minimis.
W wyniku zmian wprowadzonych do ustaw o podatkach dochodowych kredyt podatkowy, z którego może skorzystać nowa firma, został zaliczony do kategorii pomocy de minimis. W ocenie ekspertów zmiana nie wpłynie znacząco na sytuację firm, bo ma charakter uściślający.
Adrian Jonca, doradca podatkowy z Beiten Burkhardt, wskazuje na rozporządzenie Rady Ministrów z 26 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w ramach pomocy de minimis, które od 1 maja 2007 r. określa szczegółowe warunki udzielania pomocy de minimis w postaci ulg podatkowych. Jedną z ulg, do których odwołuje się rozporządzenie, jest kredyt podatkowy (art. 44 ust. 7a-7j ustawy o PIT, art. 25 ust. 11-16 ustawy o CIT - t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm. oraz art. 21 ust. 6-13 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym). Nowe-lizacją z 6 listopada 2008 r. kwestie te przeniesiono do ustaw.
W ocenie eksperta niezależnie od tego przepisy wspólnotowe (tj. rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z 15 grudnia 2006 r.) regulują wprost kwestie pomocy de minimis. Regulacje prawa krajowego w tym zakresie uściślają zatem redakcyjnie przypadki ulg podatkowych stanowiących pomoc de minimis. Co do zasady ma to miejsce wprost w ustawie.
Ze względu na niebudzącą wątpliwości treść rozporządzenia Komisji oraz przewagę tego aktu normatywnego stanowisko to podziela też Szymon Zych z kancelarii Krawczyk i Wspólnicy.
- Zmiana wynika jedynie z większej precyzji obecnych przepisów - mówi ekspert.
Wyjaśnia, że składając oświadczenie o chęci skorzystania z kredytu podatkowego podatnik powinien poinformować naczelnika urzędu skarbowego o wartości innej pomocy de minimis uzyskanej w dwóch poprzedzających latach budżetowych.
- Jeżeli kwota dotychczas uzyskanej pomocy de minimis wraz z przewidywaną kwotą pomocy w formie kredytu podatkowego przekracza 200 tys. euro, podatnik nie będzie mógł skorzystać z kredytu podatkowego - mówi Szymon Zych.
Adrian Jonca podkreśla, że pomoc de minimis stanowi istotną formę wsparcia dla przedsiębiorców. Przepisy unijne określają, że pomoc de minimis to wsparcie zasadniczo do wysokości 200 tys. euro, które przedsiębiorca otrzymuje w ciągu trzech kolejnych lat. Do pomocy de minimis nie wlicza się pomocy publicznej udzielonej w ramach programu pomocowego, m.in. pomoc regionalna na zatrudnienie, na inwestycje.
200 tys. euro może uzyskać przedsiębiorca w ramach pomocy de minimis