INTERPELACJA

Jednostki zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości przeprowadzają inwentaryzację aktywów i pasywów. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 6846) wypowiedziało się w sprawie umożliwienia przeprowadzania inwentaryzacji na dzień 31 stycznia każdego roku, zamiast 31 grudnia. Resort wyjaśnił, że jednostki przeprowadzają inwentaryzację na koniec roku obrotowego. Niemniej jednak termin i częstotliwość inwentaryzacji uważa się za dotrzymane, m.in. jeżeli inwentaryzację rozpoczęto nie wcześniej niż trzy miesiące przed końcem roku obrotowego, a zakończono do 15. dnia następnego roku, ustalenie zaś stanu nastąpiło przez dopisanie lub odpisanie od stanu stwierdzonego drogą spisu z natury przychodów i rozchodów, które nastąpiły między datą spisu a dniem ustalenia stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych, przy czym stan ten nie może być ustalony po dniu bilansowym. Ujawnione różnice między stanem rzeczywistym a stanem wskazanym w księgach rachunkowych należy wyjaśnić i rozliczyć w księgach rachunkowych tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji.

Przepisy określają zatem termin przeprowadzenia inwentaryzacji, natomiast nie precyzują terminu na rozliczenie ujawnionych w toku inwentaryzacji różnic między stanem rzeczywistym a stanem wykazanym w księgach rachunkowych. Określają jednak, że rozliczenie to powinno nastąpić w księgach tego roku, na który przypadał termin inwentaryzacji.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości jednostki sporządzają sprawozdanie finansowe na dzień zamknięcia ksiąg, w tym także na dzień kończący rok obrotowy. Mając na uwadze zasadę jasnego i rzetelnego przedstawiania sytuacji majątkowej oraz wyniku finansowego oraz fakt, że sprawozdanie sporządza się na koniec roku obrotowego, konieczne jest przeprowadzenie inwentaryzacji na ten dzień.