Skorzystanie z abolicji podatkowej nie jest uzależnione od wpłaty przez podatnika podatku fiskusowi - wyjaśnia GP Ministerstwo Finansów.
W GP nr 23 z 3 lutego informowaliśmy, że urzędy skarbowe odmawiają podatnikom prawa do skorzystania z abolicji podatkowej, jeśli podatnik nie wpłacił do urzędu skarbowego gotówki. Chodziło o przypadek, gdy podatnik rozliczył w Polsce zagraniczne zarobki za 2006 rok, stosując metodę proporcjonalnego odliczenia, i wyszła mu nadpłata podatku, bo skorzystał z ulgi odsetkowej. Zapytaliśmy o rozwiązanie tego problemu Ministerstwo Finansów.
Według MF, jeżeli podatnik rozliczył w Polsce całość dochodów podlegających opodatkowaniu i dokonał wpłaty podatku dochodowego należnego za rok podatkowy, wynikającego ze złożonego zeznania podatkowego (nie posiada zaległości podatkowej), ustawa abolicyjna za lata 2002-2007 przewiduje zwrot kwoty stanowiącej różnicę między podatkiem należnym wynikającym z zeznania podatkowego albo z decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego a kwotą odpowiadającą podatkowi obliczonemu za dany rok podatkowy przy zastosowaniu do przychodów z pracy (uzyskanych za granicą) metody wyłączenia z progresją.
W sytuacji zatem gdy różnica między podatkiem należnym wynikającym z zeznania za 2006 rok a kwotą odpowiadającą podatkowi obliczonemu za ten rok podatkowy przy zastosowaniu do przychodów z pracy (uzyskanych za granicą) metody wyłączenia z progresją będzie liczbą dodatnią (także w sytuacji, gdy ze złożonego przez podatnika zeznania podatkowego wynika nadpłata), organ podatkowy wyda decyzję określającą kwotę zwrotu podatku dochodowego w wysokości odpowiadającej tej różnicy.
Resort wyjaśnił także, że w przypadku gdy kwota podatku należnego wynikającego ze złożonego zeznania podatkowego będzie zero (np. w wyniku skorzystania z ulgi odsetkowej), a organ podatkowy dokonał zwrotu nadpłaty wynikającej ze złożonego zeznania podatkowego, nie ma wpłaty podatku, która mogłaby podlegać zwrotowi zgodnie z ustawą abolicyjną (organ podatkowy wyda decyzję, w której określi wysokość zwrotu podatku w kwocie zero).