Przepisy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów nie są regulacjami podatkowymi, więc dyrektor Krajowej Informacji Podatkowej nie musi ich interpretować – potwierdził WSA w Poznaniu.Właśnie ukazało się pisemne uzasadnienie wyroku. Dotyczy on problemu, na który zwracaliśmy uwagę już w zeszłym roku. Wtedy bowiem dyrektor KIS zaczął odmawiać wydawania interpretacji indywidualnych w sprawie przepisów ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz.U. 2017 r., poz. 708 ze zm.).
Jeden z podatników chciał się dowiedzieć, czy obowiązek zgłoszenia przewozu paliwa dotyczy też rolników. Za niedopełnienie tego obowiązku grozi kara 20 tys. zł. Pytającemu zależało na interpretacji, bo daje ona ochronę podatnikowi przed skutkami zastosowania się do niej. Dyrektor KIS odmówił jednak jej wydania. Tłumaczył, że przepisy ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów nie są regulacjami prawa podatkowego.
Potwierdził to WSA w Poznaniu. Wyjaśnił, że aby można było uznać przepis ustawy niepodatkowej za podlegający interpretacji, musi on tworzyć konkretną normę prawnopodatkową – wywoływać skutki w obowiązkach i uprawnieniach podatkowych. Jeżeli przepis takiej normy nie tworzy, to nie jest możliwa jego interpretacja w trybie ordynacji podatkowej.
KOMENTARZ
Duży problem przewoźników
ikona lupy />
Dawid Korczyński adwokat z Korczyński Kancelaria Adwokacka / Dziennik Gazeta Prawna
Brak możliwości uzyskania interpretacji (która daje ochronę) to istotny problem. Niektóre przepisy pakietu drogowego są nieprecyzyjne (np. regulacja definiująca podmiot prowadzący działalność gospodarczą). Natomiast odpowiedzialność przewidziana w ustawie ma charakter obiektywny i absolutny. Oznacza to, że dla nałożenia kary nie ma znaczenia wina, ale samo niedopełnienie ustawowego obowiązku przez osobę obowiązaną, bez względu na jego przyczyny, w tym również rozbieżności interpretacyjne. Dlatego dobrze byłoby, gdyby ustawodawca dopuścił możliwość uzyskania urzędowej interpretacji przepisów pakietu. W świetle wyroku WSA w Poznaniu sposobem na uzyskanie stanowiska KIS mogłoby być wystąpienie o interpretację przepisów ustaw ściśle podatkowych, z którymi powiązany jest pakiet przewozowy. Wówczas jednak nie byłoby pewności, czy taka interpretacja zapewnia ochronę także w zakresie pakietu paliwowego.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Poznaniu z 8 lutego 2018 r., sygn. akt. I SA/Po 1158/17. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia