Podatnicy muszą do 30 kwietnia składać urzędom skarbowym odrębne zeznania według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu.

Sumowanie dochodów

W przeciwieństwie do rocznego rozliczenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem w stałej wysokości 19 proc. (na podstawie art. 30c), w rocznym rozliczeniu na podstawie tabeli podatkowej, w PIT-36 trzeba uwzględnić wszystkie dochody opodatkowane na zasadach ogólnych: z pracy, emerytur i rent, działalności wykonywanej osobiście, cywilnych umów zlecenia i o dzieło, najmu, gdy podatnik nie korzysta z ryczałtu.

Wszystkie te dochody wykazuje się w tabeli dochodowej i sumuje, podobnie jak ewentualne koszty uzyskania przychodu i zaliczki potrącone przez płatników lub zapłacone przez podatnika. Także w ramach PIT-36, gdy podatnik otrzyma zwrot uprzednio zapłaconych i odliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne albo odliczonej darowizny, w rocznym zeznaniu podatkowym, składanym za rok podatkowy, w którym wystąpiły te okoliczności, podatnik jest obowiązany doliczyć do dochodu lub podatku obliczonego zgodnie z art. 27 kwoty uprzednio odliczone.

W terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym podatnicy są obowiązani wpłacić: różnicę między podatkiem należnym od dochodu wynikającego z zeznania rocznego PIT-36 a sumą należnych za dany rok zaliczek, w tym również sumą zaliczek pobranych przez płatników.

Tylko prywatna praktyka

Podatnicy prowadzący księgi rachunkowe (handlowe) dołączają do zeznania sprawozdanie finansowe.

Podobnie jest z obowiązkiem rocznego rozliczenia podatku osób korzystających z opodatkowania pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie tabeli podatkowej, w sytuacji, gdy opłacały one zaliczki w uproszczonej formie.

Podatników, którzy zdecydują się na wybór art. 30c jako podstawy do rozliczeń podatku z pozarolniczej działalności gospodarczej obowiązują podobne zasady rozliczeń z fiskusem (sposoby płacenia zaliczek, termin rozliczenia rocznego) jak osób rozliczających działalność gospodarczą z tabeli podatkowej. Zaliczkę płacą jednak już od pierwszego miesiąca, w którym uzyskali dochód (nawet gdy wyniósł on 1 zł). Natomiast zeznanie roczne składają na druku PIT-36L.