Odliczanie wydatków na doradztwo w zakresie IT jest od 2017 r. limitowane. Nie ma za to ograniczeń dla bieżącego wsparcia informatycznego, a także bonusów przekazywanych spółkom powiązanym – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Dyrektor KIS wyjaśnił, jak rozumieć obowiązujący od 1 stycznia 2018 r. art. 15e ust. 1 ustawy o CIT. Limituje on możliwość zaliczania usług niematerialnych do koszów podatkowych. Chodzi o:
usługi doradcze, badania rynku, usługi reklamowe, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancje i poręczenia oraz świadczenia o podobnym charakterze,
● wszelkiego rodzaju opłaty i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw lub wartości, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4–7 (np. licencje),
● przeniesienie ryzyka niewypłacalności dłużnika z tytułu pożyczek, innych niż udzielonych przez banki i SKOK, w tym w ramach zobowiązań wynikających z pochodnych instrumentów finansowych oraz świadczeń o podobnym charakterze.
Wydatki takie można zaliczać do kosztów uzyskania przychodów tylko do wysokości 3 mln zł rocznie. Nadwyżka jest limitowana do wysokości 5 proc. podatkowej EBITDA. Ograniczenia te dotyczą kosztów ponoszonych bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych (podmiotów niepowiązanych – nie). Nie dotyczą też kosztów bezpośrednio związanych z wytworzeniem lub nabyciem towaru lub świadczeniem usługi.
Usługi informatyczne
Spółka, która wystąpiła o interpretację, spytała o usługi informatyczne świadczone na jej rzecz przez podmiot powiązany. Chodziło m.in. o:
● bieżące wsparcie IT dla użytkowników w ich codziennej pracy z komputerem oraz z oprogramowaniem biurowym, tj. poczta, system operacyjny, pakiet MS Office,
● usługi administrowania systemami IT (np. monitorowanie pracy danego systemu, wgranie poprawek),
● wsparcie dotyczące systemów używanych przez spółkę, obejmujące administrowanie infrastrukturą IT (np. monitorowanie działania sprzętu, np. serwerów, drukarek, stacji roboczych, dysków itp.),
● usługi dotyczące projektów wdrożenia nowych systemów.
W interpretacji z 5 marca 2018 r. (nr 0111-KDIB2-1.4010.357.2017.2.MJ) dyrektor KIS stwierdził, że usługi IT nie są limitowane, ponieważ nie mieszczą się w katalogu określonym w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT.
Nie można w tym przypadku bowiem mówić o doradztwie (tj. udzielaniu fachowych porad), przetwarzaniu danych (obejmującym porządkowanie, archiwizowanie, zabezpieczanie, udostępnianie zbiorów danych), zarządzaniu (tj. wydawaniu poleceń, sprawowaniu zarządu) ani kontroli (tj. m.in. nadzorze nad kimś lub nad czymś).
Dyrektor KIS wyjaśnił natomiast, że do limitu wlicza się usługi doradztwa w zakresie IT.
Przekazanie premii
W innej interpretacji, z 9 marca 2018 r. (nr 0111-KDIB1-2.4010.442.2017.1.MM), dyrektor KIS potwierdził, że nie są limitowane bonusy przekazywane podmiotowi powiązanemu.
Chodziło o spółkę należącą do międzynarodowej grupy (X), wypłacającą bonusy grupom konsumenckim. Każda spółka z grupy (X) pokrywa bonus zgodnie z przyjętym kluczem alokacji. Kwoty przekazywane są spółce niemieckiej, która przekazuje je grupom konsumenckim.
Dyrektor KIS potwierdził, że bonusy nie są kosztami związanymi z nabyciem usług i świadczeń niematerialnych, o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT.
OPINIA
Dwie dobre interpretacje
Zgadzam się ze stanowiskiem dyrektora KIS wyrażonym w obu interpretacjach. W przypadku kwot przekazanych na wypłatę bonusu trudno w ogólnie mówić o usługach – tego typu świadczenia stanowią raczej swoisty rabat pośredni. Także usługi informatyczne nie są zarządzaniem, przetwarzaniem danych ani żadną inną usługą wymienioną w przepisie art. 15e ust. 1 ustawy o CIT, nie są też podobne do takich usług.
Odnośnie do tej drugiej interpretacji, warto jednak zwrócić uwagę na dwie kwestie.
Po pierwsze, katalog zawarty w art. 15e ust. 1 jest zbliżony do katalogu z art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o CIT. Dlatego interpretacje i wyroki sądowe, które zostały wydane na tle tego drugiego przepisu, mogą być bardzo pomocne przy interpretowaniu art. 15e ust. 1. Na takie interpretacje skutecznie powołał się też podatnik w swoim wniosku.
Po drugie, usługi opisywane jako informatyczne mogą składać się z różnych elementów. W ich skład może wchodzić także doradztwo informatyczne. Już sam podatnik, we wniosku o interpretację, zakwalifikował część nabywanych usług jako doradztwo, co zostało potwierdzone przez organ. W takim wypadku, w drodze wyjątku, art. 15e może znaleźć zastosowanie.