Jeżeli opodatkowane według skali podatkowej pełnoletnie, uczące się dziecko podatnika zarobiło w 2008 roku nie więcej niż 3088,68 zł, podatnik może odliczyć ulgę prorodzinną.
~ Mam pytanie, ile może zarobić córka lat 20 (studentka) w 2008 roku abym mogła otrzymać na nią dodatek na dziecko (ulgę) - pyta czytelnik na internetowym forum www. gazetaprawna
Ustawa o PIT przewiduje, że z ulgi na dzieci które są pełnoletnie, można korzystać tylko wtedy, gdy dzieci te, po pierwsze, uczą się, a po drugie co do zasady, nie uzyskują dochodów. Od tej ostatniej reguły istnieje kilka wyjątków.
Z ulgi prorodzinnej mogą korzystać rodzice dzieci do ukończenia 25 roku życia uczących się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie. Warunek jest taki, by dzieci te w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 (podatek płacony według skali) lub art. 30b (niektóre dochody kapitałowe) w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej.
A zatem w przypadku opodatkowania według skali dziecko może zarobić nie więcej niż 3088,68 zł (586,85 zł : 0,19).
Na zakończenie przypomnijmy tylko jeszcze, że przepisy przewidują, że podatnik ma prawo do odliczenia od podatku za 2008 rok kwoty 1173,70 zł na każde wychowywane w roku podatkowym dziecko.