Odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy w formie uproszczonej jest szczególnym sposobem rozliczania się z fiskusem. Przez cały rok podatkowy co miesiąc przekazuje się do urzędu skarbowego kwotę zaliczki w jednakowej wysokości.

Zgodnie z art. 44 ust. 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mogą dokonywać wpłat zaliczek miesięcznych w ciągu roku podatkowego w formie uproszczonej w wysokości 1/12 kwoty podatku obliczonej według skali obowiązującej w danym roku podatkowym od dochodu uzyskanego z pozarolniczej działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu rocznym złożonym:

• w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy albo

• w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata - jeżeli w zeznaniu, o którym mowa w punkcie 1, podatnicy nie wykazali dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej albo wykazali dochód w wysokości nieprzekraczającej kwoty niepowodującej obowiązku zapłaty podatku wynikającej z pierwszego przedziału skali podatkowej. W 2009 roku kwota wolna od podatku wynosi 3091 zł.

Jeśli zatem podatnik zamierza wybrać tę formę wpłacania zaliczek od 2009 roku, w pierwszej kolejności należy - dla jej obliczenia - uwzględnić dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej wykazany w zeznaniu złożonym w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy, a zatem wynikający z zeznania podatkowego złożonego w 2008 roku, za 2007 rok, a jeśli to nie będzie możliwe, podstawą będzie zeznanie za rok 2006. Warto zaznaczyć, że podatnicy rozliczający się według stawki liniowej mają także możliwość dokonywania wpłat zaliczek na podatek dochodowy w formie uproszczonej przy zastosowaniu stawki 19 proc.

Rozliczenie w formie uproszczonych zaliczek może być korzystne podatkowo. Będzie tak przede wszystkim, gdy w bieżącym roku dochód ma gwałtownie wzrosnąć w stosunku do lat poprzednich. Podatek dochodowy trzeba będzie zapłacić w pełnej wysokości bowiem dopiero w zeznaniu rocznym. W trakcie roku podatkowego, płacąc tylko niskie zaliczki, zaoszczędzoną kwotę można zainwestować.