Podatnicy, którzy sprowadzili do polski samochód z zagranicy, muszą w pierwszej kolejności zapłacić od niego akcyzę. Aby auto zarejestrować w Polsce, będzie trzeba też od urzędu skarbowego otrzymać VAT-25.
Sprowadzanie samochodów z zagranicy to nadal dla podatników atrakcyjna transakcja. Tylko w 2007 roku do Polski z krajów Unii Europejskiej zostało sprowadzonych ponad 1 mln używanych aut, od których odprowadzono 1,3 mld zł akcyzy. Mniejsze zainteresowanie jest sprowadzaniem samochodów z krajów spoza Unii Europejskiej. Spoza UE do Polski w 2007 roku sprowadzono nieco ponad 33 tys. aut, od których zapłacono prawie 59 mln zł akcyzy.
Każdy, kto zdecyduje się na przywiezienie samochodu osobowego z zagranicy, musi dopełnić pewnych formalności wobec fiskusa, aby taki pojazd zarejestrować w Polsce. My dziś omówimy formalności związane z przywozem samochodu z kraju należącego do UE.
PRZYKŁAD: PCC OD ODSPRZEDAŻY SAMOCHODU
Podatnik kupił auto od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, gdzie dowodem zakupu była umowa kupna. Od umowy podatnik nie zapłacił podatku od czynności cywilnoprawnych. Czy będąc podatnikiem VAT, był zobowiązany do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych?
O wyłączeniu umowy sprzedaży spod działania przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy są podatnikami podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że przynajmniej jedna z nich - z tytułu dokonania tej konkretnej czynności - jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest z niego zwolniona. Wyłączenie danej czynności cywilnoprawnej z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych ma więc miejsce tylko w przypadku, gdy z tytułu dokonania tej właśnie czynności, jedna ze stron jest podatnikiem podatku od towarów i usług.
W przypadku kupna samochodu od sprzedawcy, będącego podatnikiem podatku od towarów i usług, tj. gdy sprzedawca będzie z tytułu dokonania tej konkretnej czynności opodatkowany VAT lub z tego podatku zwolniony, wówczas czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, a podatnik nie będzie zobowiązany do złożenia deklaracji i zapłaty podatku.

Terminowa akcyza

Pierwszą rzeczą, od której trzeba zacząć po przywiezieniu samochodu do Polski z innego państwa UE, jest zapłata akcyzy. Czas, w jakim trzeba załatwić sprawy w urzędzie celnym, zależy od tego, kto samochód sprowadził. Na złożenie deklaracji AKC-U podatnicy mają:
• do 3 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego, w przypadku niezarejestrowanego handlowca,
• do 10 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego, w przypadku nabycia wyrobów akcyzowych z akcyzą zapłaconą na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej na terytorium kraju przez podatnika prowadzącego działalność gospodarczą,
• do 5 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego, w przypadku podatników dokonujących nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych,
• do 5 dni, licząc od dnia nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych przez podmioty.
Deklarację AKC-U należy złożyć do naczelnika urzędu celnego właściwego ze względu na miejsce wykonania czynności podlegających opodatkowaniu. Poza deklaracją AKC-U podatnik w urzędzie celnym będzie musiał dodatkowo złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zapłatę akcyzy od samochodu osobowego. Wzory takich wniosków zazwyczaj można pobrać w każdym urzędzie celnym. Trzeba też być przygotowanym, że urząd celny może zażądać od nas kopii dokumentów potwierdzających nabycie auta za granicą, np. umowy kupna, dowodu rejestracyjnego. Jeśli są to dokumenty w języku obcym, może okazać się konieczne tłumaczenie wszystkich takich dokumentów.
Po złożeniu deklaracji AKC-U trzeba wpłacić podatek z niej wynikający. Dodatkowo za wydanie decyzji o zapłacie podatku akcyzowego podatnik będzie musiał wpłacić opłatę skarbową w kwocie 17 zł.
PRZYKŁAD: WERYFIKACJA WARTOŚCI PRZEZ URZĄD CELNY
Podatnik sprowadził do Polski Opla Corsę z 2000 roku. Czy jeśli zaniżył jego wartość, urząd celny poprosi o jej skorygowanie? Jeżeli wysokość podstawy opodatkowania w przypadku sprzedaży na terytorium kraju albo nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od średniej wartości rynkowej tego samochodu osobowego, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej wzywa podatnika do zmiany wysokości podstawy opodatkowania lub wskazania przyczyn uzasadniających podanie jej wysokości w kwocie znacznie odbiegającej od średniej wartości rynkowej samochodu osobowego.
W razie nieudzielenia odpowiedzi, niedokonania zmiany wysokości podstawy opodatkowania lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają podanie jej wysokości znacznie odbiegającej od średniej wartości rynkowej, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej określi wysokość podstawy opodatkowania. Jeżeli wysokość podstawy opodatkowania ustalona z uwzględnieniem opinii biegłego odbiega co najmniej o 33 proc. od zadeklarowanej podstawy opodatkowania, koszty opinii biegłego lub biegłych ponosi podatnik.
Średnią wartością rynkową samochodu osobowego jest wartość ustalana na podstawie notowanej na rynku krajowym, w dniu powstania obowiązku podatkowego, średniej ceny zarejestrowanego na terytorium kraju samochodu osobowego tej samej marki, modelu, rocznika oraz - jeżeli jest to możliwe do ustalenia - z tym samym wyposażeniem i o przybliżonym stanie technicznym, co nabyty na terytorium kraju lub nabyty wewnątrzwspólnotowo samochód osobowy.Zaświadczenie o VAT

Jeśli podatnik załatwił już sprawy w urzędzie celnym i posiada decyzję potwierdzającą zapłatę akcyzy, musi udać się do urzędu skarbowego. Podatnik w urzędzie skarbowym musi zawnioskować o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uiszczenie podatku od towarów i usług lub brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu nabycia środka transportu. Zaświadczenie to urząd skarbowy wydaje na druku VAT-25.
Aby takie zaświadczenie otrzymać, podatnik musi złożyć w urzędzie skarbowym wniosek o jego wydanie na druku VAT-24. Wniosek ten zawiera m.in. dane identyfikujące pojazd; datę pierwszego dopuszczenia pojazdu do użytku; przebieg pojazdu; cenę nabycia pojazdu przez wnioskodawcę; dane dotyczące podmiotu dokonującego dostawy pojazdu na rzecz wnioskodawcy.
Do tego wniosku, załącza się umowę lub fakturę stwierdzającą nabycie pojazdu przez wnioskodawcę oraz inne dokumenty. Załączone do wniosku dokumenty urząd skarbowy zwraca, przy wydawanym zaświadczeniu podatnikowi.
Warto wiedzieć, że za wydanie takiego zaświadczenia podatnik musi zapłacić opłatę skarbową, która wynosi 160 zł.
Urząd skarbowy na wydanie VAT-25 ma siedem dni od momentu otrzymania wniosku od podatnika.
PRZYKŁAD: OPŁATA SKARBOWA OD ZAŚWIADCZEŃ
Na jakiej podstawie przy sprowadzaniu samochodu z zagranicy i otrzymaniu decyzji o zapłacie akcyzy oraz zaświadczenia VAT-25 trzeba zapłacić opłatę skarbową?
Podstawą jest ustawa o opłacie skarbowej, która stanowi, że opłacie skarbowej podlega m.in.:
1) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
a) dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
b) wydanie zaświadczenia na wniosek,
c) wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji),
2) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Opłata recyklingowa

Przed zarejestrowaniem samochodu konieczne będzie dopełnienie jeszcze jednej formalności. Trzeba będzie zapłacić opłatę recyklingową.
Podmiot niebędący przedsiębiorcą, który dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu pojazdu, jest zobowiązany do wniesienia na odrębny rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opłaty w wysokości 500 zł od każdego pojazdu wprowadzonego na terytorium kraju.
Dowód wpłaty powinien zawierać określenie cech identyfikacyjnych pojazdu.
Po zebraniu wszystkich dokumentów podatnik może udać się do urzędu komunikacji w celu zarejestrowania samochodu w Polsce.
500 zł wynosi opłata recyklingowa, którą trzeba uiścić od sprowadzonego z zagranicy samochodu
Podstawa prawna
• Ustawa z 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 29, poz. 257 z późn. zm.).
• Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).