Sprowadzanie samochodów z zagranicy to nadal dla podatników atrakcyjna transakcja. Tylko w 2007 roku do Polski z krajów Unii Europejskiej zostało sprowadzonych ponad 1 mln używanych aut, od których odprowadzono 1,3 mld zł akcyzy. Mniejsze zainteresowanie jest sprowadzaniem samochodów z krajów spoza Unii Europejskiej. Spoza UE do Polski w 2007 roku sprowadzono nieco ponad 33 tys. aut, od których zapłacono prawie 59 mln zł akcyzy.

Każdy, kto zdecyduje się na przywiezienie samochodu osobowego z zagranicy, musi dopełnić pewnych formalności wobec fiskusa, aby taki pojazd zarejestrować w Polsce. My dziś omówimy formalności związane z przywozem samochodu z kraju należącego do UE.

PRZYKŁAD: PCC OD ODSPRZEDAŻY SAMOCHODU

Podatnik kupił auto od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, gdzie dowodem zakupu była umowa kupna. Od umowy podatnik nie zapłacił podatku od czynności cywilnoprawnych. Czy będąc podatnikiem VAT, był zobowiązany do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych?

O wyłączeniu umowy sprzedaży spod działania przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy są podatnikami podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że przynajmniej jedna z nich - z tytułu dokonania tej konkretnej czynności - jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest z niego zwolniona. Wyłączenie danej czynności cywilnoprawnej z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych ma więc miejsce tylko w przypadku, gdy z tytułu dokonania tej właśnie czynności, jedna ze stron jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

W przypadku kupna samochodu od sprzedawcy, będącego podatnikiem podatku od towarów i usług, tj. gdy sprzedawca będzie z tytułu dokonania tej konkretnej czynności opodatkowany VAT lub z tego podatku zwolniony, wówczas czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, a podatnik nie będzie zobowiązany do złożenia deklaracji i zapłaty podatku.

Terminowa akcyza

Pierwszą rzeczą, od której trzeba zacząć po przywiezieniu samochodu do Polski z innego państwa UE, jest zapłata akcyzy. Czas, w jakim trzeba załatwić sprawy w urzędzie celnym, zależy od tego, kto samochód sprowadził. Na złożenie deklaracji AKC-U podatnicy mają:

• do 3 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego, w przypadku niezarejestrowanego handlowca,

• do 10 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego, w przypadku nabycia wyrobów akcyzowych z akcyzą zapłaconą na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej na terytorium kraju przez podatnika prowadzącego działalność gospodarczą,

• do 5 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego, w przypadku podatników dokonujących nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych,

• do 5 dni, licząc od dnia nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych przez podmioty.

Deklarację AKC-U należy złożyć do naczelnika urzędu celnego właściwego ze względu na miejsce wykonania czynności podlegających opodatkowaniu. Poza deklaracją AKC-U podatnik w urzędzie celnym będzie musiał dodatkowo złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zapłatę akcyzy od samochodu osobowego. Wzory takich wniosków zazwyczaj można pobrać w każdym urzędzie celnym. Trzeba też być przygotowanym, że urząd celny może zażądać od nas kopii dokumentów potwierdzających nabycie auta za granicą, np. umowy kupna, dowodu rejestracyjnego. Jeśli są to dokumenty w języku obcym, może okazać się konieczne tłumaczenie wszystkich takich dokumentów.

Po złożeniu deklaracji AKC-U trzeba wpłacić podatek z niej wynikający. Dodatkowo za wydanie decyzji o zapłacie podatku akcyzowego podatnik będzie musiał wpłacić opłatę skarbową w kwocie 17 zł.

PRZYKŁAD: WERYFIKACJA WARTOŚCI PRZEZ URZĄD CELNY

Podatnik sprowadził do Polski Opla Corsę z 2000 roku. Czy jeśli zaniżył jego wartość, urząd celny poprosi o jej skorygowanie? Jeżeli wysokość podstawy opodatkowania w przypadku sprzedaży na terytorium kraju albo nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od średniej wartości rynkowej tego samochodu osobowego, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej wzywa podatnika do zmiany wysokości podstawy opodatkowania lub wskazania przyczyn uzasadniających podanie jej wysokości w kwocie znacznie odbiegającej od średniej wartości rynkowej samochodu osobowego.

W razie nieudzielenia odpowiedzi, niedokonania zmiany wysokości podstawy opodatkowania lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają podanie jej wysokości znacznie odbiegającej od średniej wartości rynkowej, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej określi wysokość podstawy opodatkowania. Jeżeli wysokość podstawy opodatkowania ustalona z uwzględnieniem opinii biegłego odbiega co najmniej o 33 proc. od zadeklarowanej podstawy opodatkowania, koszty opinii biegłego lub biegłych ponosi podatnik.

Średnią wartością rynkową samochodu osobowego jest wartość ustalana na podstawie notowanej na rynku krajowym, w dniu powstania obowiązku podatkowego, średniej ceny zarejestrowanego na terytorium kraju samochodu osobowego tej samej marki, modelu, rocznika oraz - jeżeli jest to możliwe do ustalenia - z tym samym wyposażeniem i o przybliżonym stanie technicznym, co nabyty na terytorium kraju lub nabyty wewnątrzwspólnotowo samochód osobowy.