Ministerstwo Finansów potwierdziło nam, że auto kupione za granicą, od którego według oświadczenia VAT-25 nie ma obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług, nie jest objęte podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC). Według resortu zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 1 ust. 4 pkt 2 ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 101, poz. 649 z późn. zm.) umowa sprzedaży rzeczy znajdujących się za granicą podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, gdy spełnione są łącznie dwa warunki: kupujący ma miejsce zamieszkania na terytorium Polski i umowa została zawarta na terytorium Polski. W przypadku gdy umowa została zawarta za granicą, czynność taka nie podlega temu podatkowi.

W przypadku gdy umowę sprzedaży zawarto w Polsce, nie podlega ona podatkowi od czynności cywilnoprawnych, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana VAT lub podatkiem od wartości dodanej pobieranym na podstawie przepisów obowiązujących w jednym z państw Unii Europejskiej lub jest zwolniona z tego podatku.

Wydawane przez naczelnika urzędu skarbowego zaświadczenie VAT-25 może potwierdzać:

● uiszczenie VAT z tytułu nabycia samochodu lub

● brak obowiązku uiszczenia VAT z tytułu nabycia samochodu.

Według resortu gdy podatnik posiada takie zaświadczenie potwierdzające uiszczenie podatku od towarów i usług z tytułu nabycia samochodu, umowa sprzedaży nie podlega PCC.

Zaświadczenie posiadane przez podatnika potwierdzające brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu nabycia samochodu nie przesądza o obowiązku zapłaty PCC. Umowa sprzedaży samochodu zawarta na terytorium Polski nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, jeżeli sprzedawca podlega lub jest zwolniony z tytułu dokonania tej czynności z podatku od wartości dodanej, zgodnie z przepisami jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej.

Kupno samochodu za granicą nie podlega opodatkowaniu PCC

Zaświadczenie VAT-25 potwierdza zapłatę VAT w związku z wewnątrzwspólnotowym nabyciem nowego środka transportu albo brak obowiązku zapłaty VAT w związku z przywozem środka transportu z terytorium innego państwa UE. Transakcje te zostały ustanowione na potrzeby rozliczeń VAT i nie są tożsame z czynnościami cywilnoprawnymi określonymi w ustawie o PCC.

O obowiązku zapłaty PCC w związku z kupnem auta należy rozstrzygać w oderwaniu od VAT-25. Przykładowo, jeżeli unijny dostawca oraz polski nabywca auta są osobami fizycznymi, niebędącymi podatnikami VAT (podatku od wartości dodanej), wówczas pomimo otrzymania przez nabywcę zaświadczenia VAT potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia VAT umowa sprzedaży podlega PCC, jeżeli auto w chwili zawarcia umowy znajduje się w Polsce albo nie znajduje się w Polsce, ale umowa została zawarta w Polsce. Obowiązek zapłaty PCC powstanie, jeżeli wartość rynkowa auta przekroczy 1 tys. zł.