Nowy wskaźnik spłaty zadłużenia w samorządach, którego wprowadzenie przewiduje projekt nowej ustawy o finansach publicznych, nie wpłynie na możliwość pozyskiwania przez jednostki środków na finansowanie zadań unijnych. Projekt ustawy przewiduje bowiem utrzymanie regulacji znajdujących się w obecnie obowiązującej ustawie o finansach publicznych, zgodnie z którymi wyłącza się z limitu spłaty zadłużenia zobowiązania zaciągane w związku z realizacją programów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i środkami EFTA.

Środki na wkład własny

Oznacza to, że nawet jednostka, która zgodnie z indywidualnie wyliczonym wskaźnikiem nie będzie miała możliwości pozyskania nowych środków na finansowanie zadań, które chciałaby zrealizować, będzie miała jednak możliwość zaciągnięcia długu na zadania unijne. Nie ma zatem obawy, że samorządy nie będą mogły pozyskać środków na wkład własny, wymagany przy realizacji takich zadań.

Wyłączenie z limitu spłaty zadłużenia przewiduje projektowany art. 214 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z nim ograniczenia wynikającego z indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia nie stosuje się do wykupów papierów wartościowych, spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania ze środków pochodzących z UE lub EFTA, z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań. Ograniczenia takiego nie będzie się również stosowało do poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania z wykorzystaniem środków unijnych. Zgodnie z projektem jednostka musi jednak zaciągnąć taki dług nie później niż w ciągu 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji dokonanych wydatków ze środków europejskich.

Bez problemów

GP pisała ostatnio o problemach, jakie mogą się pojawić z zaciąganiem nowych długów przez samorządy (głównie powiaty) po wprowadzeniu nowego wskaźnika spłaty zadłużenia. Problemy z zaciąganiem długów na zadania inwestycyjne nie będą więc dotyczyły zadań współfinansowanych ze środków UE lub EFTA.

612

jednostek samorządu terytorialnego nie spełniłoby nowych wymogów zadłużania