MARCIN SZYMANKIEWICZ

doradca podatkowy w BDO Numerica

Tak

Od cesji prawa trzeba zapłacić PIT obliczony zgodnie ze skala podatkową. Cesja jest przychodem z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych.

Od 1 stycznia 2007 r. zmieniły się przepisy regulujące zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych związanych z nieruchomościami. Jednak na mocy przepisu przejściowego do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do 31 grudnia 2006 r. stosuje się zasady określone w ustawie o PIT w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r.

Do 31 grudnia 2006 r. ze zwolnienia od podatku dochodowego korzystały przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych z zastrzeżeniem art. 21 ust. 2 i 2a ustawy o PIT, m.in. w części wydatkowanej nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży na: budowę własnego budynku mieszkalnego położonego w Polsce; czy na spłatę kredytu lub pożyczki, a także odsetek od kredytu lub pożyczki zaciągniętych na cele, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o PIT (w tym na budowę własnego domu w Polsce), w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w Polsce, w tym również na spłatę kredytu lub pożyczki oraz odsetek od tego kredytu lub pożyczki zaciągniętych przed dniem uzyskania tych przychodów.

Katalog praw majątkowych określony w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT jest katalogiem zamkniętym, w którym nie mieści się cesja prawa do umowy przedwstępnej zakupu mieszkania od dewelopera. Przychody uzyskane z odpłatnej cesji takiego prawa należy uznać za przychody ze źródła przychodów w postaci kapitałów pieniężnych i praw majątkowych.

Za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

Przepisy ustawy o PIT nie przewidują szczególnych zasad określenia dochodu z praw majątkowych. Dochody te podlegają rozliczeniu według skali podatkowej.

Trzeba zwrócić uwagę, że pani oraz pani mąż są odrębnymi podmiotami i podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych, z tego względu powinni państwo samodzielnie rozliczyć przypadający na nich dochód z tytułu przedmiotowej cesji. Ewentualne wspólne rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych małżonków, jeżeli jej możliwe, tego nie zmienia.

(EM)

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 6, art. 9, art. 10 ust. 1 pkt 7 i 8, art. 18, art. 22, art. 26, art. 27 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).