Hektary przeliczeniowe użytków rolnych klasy VIz oblicza się tak samo jak w użytków klasy VI – wyjaśnił minister rozwoju i finansów w interpretacji ogólnej.
O planach jej wydania informowaliśmy w artykule „Minister finansów wyjaśni, jak przeliczać gorsze hektary” (DGP nr 3/2018).
Problem wziął się z tego, że w ustawie o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1381 ze zm.) nie ma przelicznika użytków rolnych klasy VIz. Natomiast z art. 4 ust. 9 tej ustawy wynika, że jeżeli nie można ustalić przelicznika, to przyjmuje się, że 1 ha fizyczny odpowiada 1 ha przeliczeniowemu. Powstała więc wątpliwość, czy ustalać powierzchnię przeliczeniową klasy VIz zgodnie z art. 4 ust. 9, czy jak dla użytków klasy VI.
Minister wyjaśnił, że użytki klasy VIz są bardziej podobne do klasy VI niż do użytków klasy IV z okręgu podatkowego nr II, gdzie 1 ha fizyczny odpowiada 1 ha przeliczeniowemu. Nie mogą więc być gorzej traktowane niż użytki klasy VI.
Informacja o sposobie przeliczenia jest istotna nie tylko dla celów podatkowych (może wpływać na stawkę podatku od gruntów podlegających opodatkowaniu), ale też socjalnych.
Sposób przeliczania użytków jest kluczowy dla obliczania dochodu z gospodarstwa rolnego, który np. ma znaczenie dla celów przyznawania zasiłków socjalnych, stypendiów czy świadczeń otrzymywanych w ramach programu „Rodzina 500 plus” dla pierwszego dziecka. Dochód ten jest ustalany corocznie dla 1 ha przeliczeniowego i podawany przez prezesa GUS.
Interpretacja ogólna ministra finansów z 2 stycznia 2018 r., nr PS2.8401.5.2017