MARCIN SIKORA

doradca podatkowy w Kancelarii Sikora i Wspólnicy

Tak

Wspólnicy powinni mieć prawo do złożenia korekty deklaracji za okres, w którym spółka cywilna była podatnikiem VAT, pod warunkiem jednak, że powodem korekty było nieujęcie zdarzenia, które w okresie objętym złożoną już wcześniej deklaracją skutkowało powstaniem prawa lub obowiązku tej spółki jako podatnika.

Na wstępie zauważyć należy, że prawo do złożenia korekty deklaracji przysługuje podatnikom, płatnikom i inkasentom, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Wynika to z art. 81 par. 1 Ordynacji podatkowej. Wykładnia literalna tego przepisu wskazywałaby więc, że skoro spółka cywilna jako odrębny podmiot jest podatnikiem podatku od towarów i usług, to po jej likwidacji i wykreśleniu z rejestru podatników VAT traci status podatnika, a jej wspólnicy jako osoby trzecie nie mogą już dokonywać czynności związanych z nieistniejącą już i niebędącą podatnikiem VAT spółką cywilną.

W powyższy, niekorzystny dla podatników, sposób orzekają organy podatkowe, czego przykładem jest interpretacja naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu z 16 listopada 2006 r. (nr 1424/1120/ 443/57/2006/IW), który stwierdził, że w przypadku rozwiązania spółki przestaje istnieć podmiot zarejestrowany jako podatnik VAT, a tylko podmioty prawa, którym przysługuje status podatnika, płatnika lub inkasenta, mogą składać deklaracje korygujące, z czego wynika, iż uprawnienie do złożenia deklaracji korygującej nie przysługuje osobom trzecim (np. byłym wspólnikom).

Przytoczyć jednakże należy korzystne dla podatników orzeczenie z 21 czerwca 2006 r. wydane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi (sygn. akt I SA/Łd 401/06), który uznał, że wykreślenie podatnika z rejestru nie może być powodem do zakwestionowania nabytego już przez niego prawa w postaci prawa do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, jeżeli podatnik w rozliczeniu za dany miesiąc wykazał kwotę zwrotu różnicy podatku oraz spełniał w danym okresie rozliczeniowym wymagania ustawowe, w tym wymagania w zakresie rejestracji i nabył już prawo do zwrotu różnicy podatku należnego.

Wydaje się więc, że w związku z wykreśleniem z rejestru podatników i likwidacją spółki cywilnej, jej wspólnicy powinni mieć prawo do złożenia korekty deklaracji za okres, w którym spółka cywilna była podatnikiem VAT. Warunkiem jest jednak to, aby powodem korekty było nieujęcie zdarzenia, które w okresie objętym złożoną już wcześniej deklaracją skutkował powstaniem prawa lub obowiązku tej spółki jako podatnika. Należy, niestety, uczulić na fakt, że w związku z niekorzystną dla podatników praktyką organów podatkowych próba złożenia deklaracji korygującej może spotkać się z zakwestionowaniem.

(MGM)

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 81 par. ustawy z 29 sierpnia Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).