MONIKA SKOMSKA

prawnik, ekspert podatkowy, Kancelaria Nowakowski i Wspólnicy, oddział w Toruniu

Tak

Podatnik ma prawo do zwrotu podatku w terminie 60 dni, w przypadku gdy zakup spełnia warunki zakwalifikowania go jako środek trwały.

Prawo do zwrotu zostało uregulowane w art. 87 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tym przepisem, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego podlegającego odliczeniu jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Powyższa regulacja wprowadza dwa równorzędne sposoby postępowania z powstałą nadwyżką podatku. Możliwe jest bowiem albo otrzymanie jej zwrotu na rachunek bankowy, albo przeniesienie jej na następne okresy rozliczeniowe. Wybór należy do podatnika. Podstawowym terminem zwrotu jest termin 60 dni, który należy liczyć od dnia złożenia rozliczenia. W doktrynie panuje pogląd, iż termin ten należy liczyć od wpływu deklaracji do urzędu skarbowego, a nie od dnia złożenia rozliczenia na poczcie.

Zwrot różnicy w powyższym terminie następuje m.in. odnośnie do tej części żądanego zwrotu różnicy podatku wykazanej w deklaracji podatnika, która odpowiada kwocie stanowiącej sumę podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów lub usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Jeżeli zatem dokonany przez podatnika zakup spełnia warunki zakwalifikowania go jako środek trwały, to podatnik ma prawo wykazać zakup w deklaracji jako zakupy zaliczane do środków trwałych, tym samym do zwrotu w terminie 60 dni. Możliwość uzyskania zwrotu nadwyżki podatku w terminie 60-dniowym nie powstanie, gdy towary, chociaż są zaliczane do środków trwałych, nie podlegają amortyzacji. Do takiej grupy środków trwałych można zaliczyć np. dzieła sztuki. Należy jednak pamiętać, że zwrot VAT w terminie 60-dniowym przysługuje w przypadku nabycia gruntów (prawa wieczystego użytkowania gruntów), mimo iż nie są one amortyzowane.

Warto zwrócić uwagę na prawo do zwrotu w przypadku środków trwałych o wartości do 3,5 tys. zł. Podatnik nabywając taki środek trwały może, ale nie musi, ująć go w ewidencji środków trwałych. Zatem jeżeli podatnik nie ujmie środka trwałego o wartości nieprzekraczającej 3,5 tys. zł w ewidencji środków trwałych podlegających amortyzacji i zdecyduje się na zaliczenie tego wydatku bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów, to nie będzie miał prawa do zwrotu podatku naliczonego związanego z tym zakupem w terminie 60 dni. Zakup taki należy potraktować wówczas jak nabycie pozostałych towarów. Zwrotu ewentualnej różnicy podatku można żądać w terminie 180 dni.

(MGM)

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 87 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).