Ważne okresy

Problem z prawidłowym naliczaniem odsetek od zaległości podatkowych powstanie, gdy podatnik składa korektę deklaracji już w 2009 roku, ale zobowiązanie podatkowe dotyczy lat wcześniejszych. Obniżona stawka odsetek za zwłokę ma zastosowanie do naliczania odsetek za zwłokę za okres od 1 stycznia 2009 r. Z wyjaśnień Ministerstwa Finansów wynika, że jeżeli skorygowana deklaracja dotyczy zaległości powstałej przed 1 stycznia 2009 r., to do 31 grudnia 2008 r. odsetki za zwłokę powinny być naliczane według stawki podstawowej odsetek za zwłokę, zaś od 1 stycznia 2009 r. do dnia zapłaty (włącznie z tym dniem) według obniżonej stawki odsetek za zwłokę.

Stosowanie obniżonych odsetek jest uwarunkowane zapłatą w całości, w ciągu siedmiu dni od dnia złożenia korekty, zaległości podatkowej. Wraz z zaległością należy samodzielnie naliczyć i zapłacić bez wezwania należne od tej zaległości odsetki. To bardzo istotny warunek. Jeśli podatnik spóźni się z zapłatą długu choćby o dzień, przywilej zastosowania obniżonych odsetek wygasa. Tak samo będzie w razie wpłaty niepełnej - nastąpi wtedy rozksięgowanie wpłaty w części na zaległość i w części na odsetki, a więc warunek zapłaty całości zaległości nie zostanie spełniony.

Oznacza to, że obniżona stawka odsetek za zwłokę to nagroda za autokorekty składane z inicjatywy podatnika (płatnika) połączone z terminową wpłatą.

Naliczanie odsetek

Stosując obniżoną stawkę odsetek w wysokości 75 proc., trzeba je naliczać na analogicznych zasadach, jak w przypadku zaległości podatkowej istniejącej w okresach, w których obowiązywały różne stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. W takim przypadku odsetki są naliczane, według ustalonego w przepisach wzoru, odrębnie za każdy z tych okresów. Zaokrągleniu podlega suma odsetek za poszczególne okresy. Analogiczne zasady zostały przewidziane dla obniżonej stawki odsetek za zwłokę (patrz wzór obok).