Możliwości prowadzenia działalności w Hiszpanii są różnorodne. Aleksandra Kacperczyk, starszy konsultant w zespole Doradztwa Podatkowego Accreo Taxand wskazała, że polski inwestor zainteresowany tym krajem może założyć nową spółkę lub oddział, jak również przystąpić do joint venture z już istniejącą spółką hiszpańską.

Forma działalności

Najpopularniejszą formą prowadzenia działalności w Hiszpanii jest spółka akcyjna (Sociedad Anonima, S.A.). Jej organami są: zgromadzenie akcjonariuszy oraz zarząd. Minimalny kapitał zakładowy S.A. to 60 102 euro, w chwili założenia spółki musi być wpłacony przynajmniej w 25 proc. Spółka staje się osobą prawną z chwilą wpisu do rejestru handlowego.

- Alternatywną formą rozpoczęcia działalności jest założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Sociedad de Responsabilidad Limitada, S.L.). Minimalny kapitał S.L. to 3006 euro, w chwili założenia spółki musi być wpłacony w całości - tłumaczyła Aleksandra Kacperczyk.

Dodała, że pewną ciekawostką jest wprowadzona w 2003 roku możliwość założenia tzw. nowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Sociedad Limitada de Nueva Empresa, S.L.N.E.). Spółka ta może być zarejestrowana w ciągu 48 godzin od podpisania aktu założycielskiego, zaś jej kapitał założycielski może wynosić od 3012 do 120 202 euro. Udziałowcami S.L.N.E. mogą być tylko osoby fizyczne. Spółka ta jest atrakcyjna głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Prawo hiszpańskie dopuszcza również możliwość założenia spółki europejskiej (Societas Europaea, S.E.) przez przekształcenie istniejących już osób prawnych.

- Decydując się na rozpoczęcie działalności w Hiszpanii, trzeba pamiętać, że zgodnie z tamtejszym prawem na spółkach posiadających tylko jednego udziałowca lub akcjonariusza ciążą specjalne obowiązki informacyjne - argumentowała Aleksandra Kacperczyk.

Z jej informacji wynika, że joint venture z istniejącą spółką hiszpańską może przybrać formę:

•  zgrupowania interesów gospodarczych (Aggrupacion de Interes Economico, EIG) - posiadającego osobowość prawną i utworzonego w celu wspierania osiągania celów przez jego członków,

•  czasowego zrzeszenia biznesowego (Union Temporal de Empresas, UTE) - nieposiadającego osobowości prawnej, utworzonego w celu przeprowadzenia określonego projektu lub usługi,

•  spółki cichej (contrato de cuenta en participacion), lub

•  joint venture za pośrednictwem S.A. lub S.L.

Rozpoczęcie firmy

Monika Ławnicka, konsultant w zespole Doradztwa Podatkowego Accreo Taxand, wyjaśniła, że pierwszym krokiem do założenia S.A. lub S.L. jest otrzymanie zaświadczenia z hiszpańskiego Centralnego Rejestru Handlowego potwierdzającego, że nazwa proponowana dla nowej spółki nie jest już używana przez inną spółkę. Kolejne kroki to: otwarcie rachunku bankowego i wpłata na ten rachunek kapitału zakładowego; podpisanie aktu założycielskiego spółki w obecności hiszpańskiego notariusza; uzyskanie numeru identyfikacji podatkowej przez dyrektorów i udziałowców spółki - jeżeli będą to cudzoziemcy (NIF dla osób prawnych lub NIE dla osób fizycznych); uzyskanie numeru identyfikacji podatkowej (NIF) przez spółkę; uiszczenie podatku od przeniesienia własności kapitału; rejestracja spółki w Rejestrze Handlowym; zgłoszenie inwestycji do Generalnej Dyrekcji Handlu i Inwestycji (DGCI) w Ministerstwie Gospodarki i Finansów; rejestracja spółki dla celów podatku od działalności gospodarczej (IAE); rejestracja spółki dla celów VAT; uzyskanie licencji na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej w Urzędzie Miasta (licencja potwierdza, że dany rodzaj działalności jest zgodny z normami przewidzianymi przez plany urbanizacyjne miasta); rejestracja spółki dla celów ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia wypadkowego pracowników, jak również rejestracja pracowników spółki dla celów ubezpieczeń społecznych.

WAŻNA LICZBA

32,5 proc. podstawowa stawka CIT w Hiszpanii

- Wszystkie procedury związane z utworzeniem spółki trwają od sześciu do ośmiu tygodni (dłużej, jeśli wymagane jest uzyskanie numeru identyfikacji podatkowej dla członków zarządu). Przeciętny koszt założenia spółki dla S.A. wynosi około 1400 euro, zaś dla S.L. około 1140 euro - dodała Monika Ławnicka.

Jej zdaniem formalności przy zakładaniu oddziału istniejącej już spółki zagranicznej są podobne do występujących w przypadku tworzenia nowej spółki. Dodatkowo, dla oddziału należy ustanowić przedstawiciela dla celów podatkowych (osobę fizyczną lub prawną będącą hiszpańskim rezydentem).

Hiszpański CIT

W 2007 roku w Hiszpanii weszła w życie reforma podatku dochodowego od osób prawnych.

- W ramach reformy obniżona została stawka CIT do 32,5 proc. w 2007 roku i 30 proc. w 2008 roku (dla dużych przedsiębiorstw) oraz do 25 proc. dla małych i średnich przedsiębiorstw (stawka ta jest stosowana do pierwszych 120 202,41 euro dochodu, pozostały dochód opodatkowany jest stawką 30 proc.) - podkreśliła Aleksandra Kacperczyk.

Według niej przedsiębiorca może skorzystać z wielu ulg podatkowych, głównie w postaci kredytu podatkowego, m.in. w przypadku reinwestycji zysku z przeniesienia aktywów, dokonywania inwestycji w technologie przyjazne środowisku, inwestowania w badania i rozwój lub podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników i prowadzenia działalności eksportowej. Strata z lat ubiegłych może być odliczana od dochodu przez 15 kolejnych lat.

W przypadku gdy spółka-matka posiada przynajmniej 75 proc. udziałów w spółce-córce, obie spółki mogą być opodatkowane od skonsolidowanych dochodów jako grupa podatkowa. Postanowienie o utworzeniu grupy podatkowej musi być zatwierdzone przez zgromadzenie akcjonariuszy i notyfikowane organom podatkowym.

Szczególne regulacje, zaliczane do najkorzystniejszych w Europie, dotyczą holdingów (ETVE). Dochody uzyskane przez hiszpańskie spółki holdingowe uzyskane za granicą, jak również zyski ze sprzedaży udziału w holdingu przez udziałowca są po spełnieniu pewnych warunków zwolnione z CIT w Hiszpanii.

- Dywidendy, odsetki i zyski z przeniesienia własności kapitału podlegają co do zasady opodatkowaniu podatkiem u źródła, którego stawka wynosi 18 proc. Stawka ta w przypadku wypłaty dochodów osobom zagranicznym może być obniżana na mocy zawartych przez Hiszpanię umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub - w przypadku spółek z siedzibą w UE - na mocy przepisów hiszpańskich implementujących Dyrektywę UE dotyczącą opodatkowania spółek-matek i spółek-córek różnych państw członkowskich. Hiszpania stosuje specjalny reżim podatkowy dla spółek posiadających zagraniczne spółki-córki, jak i niektórych form venture capital i funduszy inwestycyjnych - tłumaczyła Monika Ławnicka.

Dodała, że inwestując w Hiszpanii trzeba pamiętać, że Wyspy Kanaryjskie, Kraj Basków i Nawarry mają specyficzne regulacje w zakresie opodatkowania CIT.

Dochody osobiste

Hiszpański PIT jest podatkiem progresywnym. Na stawkę PIT składa się stawka ogólna i stawka lokalna (w zależności od miejsca zamieszkania podatnika). Minimalna stawka zbiorcza wynosi 24 proc. (dla dochodu do 17 360 euro), zaś maksymalna - 43 proc. (dla dochodu powyżej 52 360 euro).

- Dochody z pracy wykonywanej za granicą przez hiszpańskiego rezydenta, pod pewnymi warunkami, są zwolnione z opodatkowania do kwoty odpowiadającej 60 100 euro rocznie. Szczególne regulacje obowiązują natomiast w zakresie dochodów z oszczędności (głównie odsetki oraz dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych), które podlegają opodatkowaniu 18-proc. PIT - tłumaczyła Aleksandra Kacperczyk.

Stwierdziła również, że nierezydenci pracujący w Hiszpanii mogą wybrać pomiędzy opodatkowaniem PIT na zasadach stosowanych w przypadku rezydentów a specjalnym reżimem podatkowym dla nierezydentów. W tym drugim przypadku odprowadzają oni podatek tylko od dochodów osiąganych w Hiszpanii według stawki 24 proc. Reżim ten może być stosowany również przez pierwszych pięć lat od zmiany rezydencji podatkowej na hiszpańską.

Korzystne regulacje VAT

Standardowa stawka VAT w Hiszpanii wynosi 16 proc. Obniżona stawka 7-proc. stosowana jest m.in. do dostaw produktów żywnościowych (poza alkoholem), wody, farmaceutyków, prywatnych mieszkań, a także do krajowych przewozów pasażerów i ich bagażu, usług hotelowych, usług świadczonych przez restauracje, kina i teatry. Preferencyjna stawka 4-proc. ma zastosowanie m.in. dla dostaw mleka, chleba, mąki, sera, jaj, owoców i warzyw, książek i czasopism, samochodów i protez dla niepełnosprawnych.