Decyzja o przekwalifikowaniu aktywów finansowych (akcji, obligacji) przeznaczonych do obrotu do innych kategorii musi być podjęta nie później niż 30 dni od wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia w sprawie zasad ujawniania i wyceny instrumentów finansowych (Dz.U. nr 228, poz. 1508). Ponieważ miało to miejsce 24 grudnia 2008 r., ostatnim dniem na podjęcie decyzji jest 22 stycznia 2009 r.

Zgodnie z nowymi wymogami, przekwalifikowania można dokonać według stanu sprzed dnia wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego. Można to jednak uczynić nie wcześniej niż według stanu na 1 lipca 2008 r.

Przekwalifikowaniu mogą podlegać aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, pod warunkiem że przestał istnieć zamiar utrzymywania ich w krótkim terminie. Warto pamiętać, że takiej możliwości nie ma w przypadku instrumentów pochodnych.

Przekwalifikowanie ma na celu zmianę sposobu wyceny instrumentów finansowych, a tym samym częściowe odejście od wartości godziwej.

Instrumenty, które zaliczane są do przeznaczonych do obrotu, wycenia się na dzień bilansowy w wartości godziwej. Zmiana kategorii instrumentu umożliwia wycenę, np. w skorygowanej cenie nabycia.

Zgodnie ze zmienionym rozporządzeniem aktywa finansowe zaliczone do przeznaczonych do obrotu, na dzień przekwalifikowania ich do innej kategorii, należy wycenić w wartości godziwej na ten dzień. Staje się ona odpowiednio nowo ustaloną ceną nabycia lub skorygowaną ceną nabycia. Zyski lub straty z przeszacowania aktywów finansowych poddanych przekwalifikowaniu ujęte do tej pory jako przychody lub koszty finansowe pozostają w rachunku zysków i strat.