W jednostce w instrukcji gospodarki kasowej nie ma wzoru oświadczenia kasjera o przyjęciu kasy z pełną odpowiedzialnością materialną. Jak powinien wyglądać taki wzór?
Przez kasjera rozumie się pracownika, który przyjął obowiązki kasjera i zobowiązał się w formie pisemnej do odpowiedzialności materialnej. W instrukcji gospodarki kasowej należy zawrzeć zasady przejmowania kasy i zabezpieczenia odpowiedzialności kasjera. Pracownik przejmujący obowiązki kasjera powinien złożyć pisemne oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności materialnej za powierzone mu mienie, stanowiące np. załącznik do instrukcji. Takie oświadczenie powinno być przechowywane w jego aktach osobowych. W powierzonym zakresie obowiązków kasjer ponosi odpowiedzialność materialną w szczególności za:
- niewłaściwe zabezpieczenie gotówki,
- wypłacenie gotówki na podstawie niezatwierdzonych dowodów wypłaty,
- dokonanie wypłat bez udokumentowania podpisami odbiorców zamieszczonymi na właściwych dowodach rozchodowych,
- niedobór w kasie.
Kasjer powinien otrzymać od przełożonych następujące dokumenty:
- wykaz osób upoważnionych do zatwierdzania dowodów kasowych,
- wzory bankowe podpisów osób upoważnionych do podpisywania przelewów, czeków, list płac, delegacji służbowych i innych dowodów stanowiących podstawę operacji kasowych,
- instrukcję kasową.
WZÓR
OŚWIADCZENIE o przyjęciu kasy z pełną odpowiedzialnością materialną
Ja niżej podpisany............................... zamieszkały w .................................., zatrudniony na stanowisku ..................... w ........................................................................... od dnia ...................... na podstawie umowy o pracę zawartej na czas .......................................
OŚWIADCZAM, CO NASTĘPUJE:
1. Przyjmuję na siebie pełną odpowiedzialność materialną z obowiązkiem wyliczenia się za powierzone mi pieniężne składniki majątkowe oraz wszelkie składniki mienia przyjęte protokołem przekazania – przyjęcia kasy na podstawie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej przeprowadzone w dniu...... oraz za wszelkie składniki mienia przyjęte w czasie wykonywania czynności kasjera. W szczególności przyjmuję całkowitą odpowiedzialność materialną za powierzone mi pieniądze, papiery wartościowe i inne kosztowności, z których zobowiązuję się rozliczyć w każdym czasie na żądanie pracodawcy.
2. Przyjmuję obowiązek pokrycia wszelkiej szkody (straty), jaka wyniknie dla jednostki na skutek powstałego niedoboru, zniszczenia lub uszkodzenia środków pieniężnych i innych powierzonych mi składników majątkowych. Od obowiązku pokrycia straty będę zwolniony w takim zakresie, w jakim udowodnię, że niedobór, zniszczenie lub uszkodzenie powstały nie z mojej winy, ale na skutek zdarzeń i okoliczności, za które stosownie do ogólnych przepisów prawa nie może mi być pisana wina.
3. Nie zgłaszam żadnych zastrzeżeń do warunków pracy i zabezpieczeń w kasie, w której mam wykonywać czynności kasjera jako osoba materialnie odpowiedzialna.
4. Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia pracodawcy o wszelkich przeszkodach, zdarzeniach i okolicznościach mających wpływ na wykonywanie pracy kasjera.
5. Zostałam (-em) zapoznana (-ny) z przepisami o odpowiedzialności materialnej, a w szczególności znane mi są zasady określone w art. 114–127 kodeksu pracy.
6. W razie zaistnienia niedoboru lub szkody w kasie zobowiązuję się do niezwłocznego wpłacenia równowartości w gotówce, jeżeli nie udowodnię braku mojej winy.
.............................................. .................................................
miejscowość i data czytelny podpis
Potwierdzam przyjęcie oświadczenia:
.............................................. .................................................
miejscowość i data czytelny podpis pracodawcy
Podstawa prawna
Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1047).