JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĄŁ MINISTER

Miejsce zamieszkania podatnika w 2006 roku znajdowało się w Polsce. W okresie od 1 czerwca 2005 r. do 28 lutego 2007 r. podatnik został oddelegowany do pracy w Austrii. Wynagrodzenie wypłacał mu pracodawca polski, który ma siedzibę w Polsce. Pracodawca ten odprowadzał zaliczki na podatek w Polsce. Najbliższa rodzina podatnika w 2006 roku przebywała i zamieszkiwała w Polsce. Czy w Polsce podlegają opodatkowaniu dochody uzyskane w 2006 roku z pracy wykonywanej w Austrii przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce?

ODPOWIEDŹ MINISTRA

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm. - w brzmieniu obowiązującym w 2006 roku), osoby fizyczne podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski (nieograniczony obowiązek podatkowy). Natomiast osoby fizyczne, jeżeli nie mają w Polsce miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów z pracy wykonywanej na terytorium RP na podstawie stosunku służbowego lub stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia oraz innych dochodów osiąganych w Polsce (ograniczony obowiązek podatkowy).

Powołane przepisy stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Polska.

W myśl art. 15 ust. 1 umowy polsko-austriackiej pensje, płace i inne podobne wynagrodzenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania w umawiającym się państwie otrzymuje za pracę najemną, podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie, chyba że praca wykonywana jest w drugim umawiającym się państwie. Jeżeli praca jest tak wykonywana, to otrzymywane za nią wynagrodzenie może być opodatkowane w tym drugim państwie.

Jest wyjątek od tej zasady. Wynagrodzenie, jakie osoba mająca miejsce zamieszkania w umawiającym się państwie otrzymuje za pracę najemną wykonywaną w drugim umawiającym się państwie, podlega opodatkowaniu tylko w pierwszym wymienionym państwie, jeżeli:

•  odbiorca przebywa w drugim państwie przez okres lub okresy nieprzekraczające łącznie 183 dni w danym roku podatkowym i

•  wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w drugim państwie, oraz

•  wynagrodzenie nie jest ponoszone przez zakład lub stałą placówkę, którą pracodawca posiada w drugim państwie.

Z art. 15 ust. 2 polsko-austriackiej umowy wynika, że równoczesne spełnienie wszystkich warunków w nim wymienionych decyduje o tym, że wynagrodzenie za pracę wykonywaną w Austrii będzie opodatkowane wyłącznie w Polsce. Niespełnienie któregokolwiek z tych trzech warunków oznacza, że wynagrodzenie za pracę wykonywaną w Austrii może podlegać opodatkowaniu zarówno w Austrii jak i w Polsce.

W takiej sytuacji, w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, należy zastosować metodę odliczenia proporcjonalnego, określoną w art. 24 ust. 1 lit. a) polsko-austriackiej umowy w związku z art. 27 ust. 9 i ust. 9a ustawy o PIT.

W przypadku osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce podwójnego opodatkowania unika się w następujący sposób: jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub posiada majątek, który stosownie do postanowień umowy podlega opodatkowaniu w Austrii, to Polska zezwoli na odliczenie od podatku należnego od dochodu tej osoby kwoty równej podatkowi od dochodu zapłaconemu w Austrii. Odliczenie takie nie może jednak przekroczyć tej części podatku od dochodu, jaka została obliczona przed dokonaniem odliczenia i która odpowiada tej części dochodu, jaka może być opodatkowana w Austrii.

W konsekwencji, w omawianej sytuacji dochód podatnika podlega opodatkowaniu w Polsce (nie ma tu znaczenia, czy zawarta umowa o pracę z góry określa czas wykonywania pracy w Austrii powyżej 183 dni w danym roku podatkowym). Następnie, po upływie okresu 183 dni w 2006 roku wykonywania pracy w Austrii, wynagrodzenie podatnika podlegać będzie opodatkowaniu zarówno w Austrii jak i w Polsce, przy czym w Austrii opodatkowaniu podlegać będzie dochód uzyskany od pierwszego dnia, w którym praca wykonywana była w Austrii. Jednocześnie, w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w Polsce należy zastosować określoną w umowie metodę odliczenia proporcjonalnego.

Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego ministra finansów z 7 grudnia 2007 r. (nr DD4/033/0750/KKZ/07/MB7-8627)