We Włoszech osoby fizyczne obowiązuje podatek dochodowy od osób fizycznych IRE (imposta sul reddito) oraz podatek regionalny (IRAP) i komunalny. Podatek regionalny od działalności gospodarczej wpłacany jest do budżetów lokalnych. Podstawą jego obliczenia są dochody przedsiębiorcy pomniejszone o całkowite koszty zatrudnienia osób przyjętych do pracy w ramach umowy szkoleniowej oraz obowiązkowe świadczenia dla pracowników wypłacane na podstawie umowy o pracę. Od 2007 roku wprowadzono też podatek dla celów specjalnych, z którego mają być pokrywane wydatki na roboty publiczne.

Rok podatkowy jest dla osób fizycznych tożsamy z rokiem kalendarzowym, natomiast w spółkach pokrywa się z rokiem bilansowym.

Więcej od wyższych dochodów

Podatek dochodowy od osób fizycznych IRE jest progresywny, czyli zależy od wysokości uzyskanego w ciągu roku dochodu. W 2007 roku obowiązuje pięć stawek podatkowych: 23, 27, 38, 41 i 43 proc. W przypadku dochodów z umowy o pracę opodatkowaniu podlega nie tylko wynagrodzenie zasadnicze (pieniądze oraz świadczenia w naturze), ale także dodatkowe świadczenia związane z zatrudnieniem, tj. premie, przychody z realizacji opcji związane z pracą wykonywaną we Włoszech, pożyczki wolne od odsetek, świadczenia wyrównujące poziom życia, zwroty kosztów.

Dochody osiągane przez małżonków we Włoszech podlegają odrębnemu opodatkowaniu, a każdy z małżonków nalicza zobowiązanie podatkowe od połowy dochodów uzyskanych z majątku wspólnego oraz przychodu osiągniętego przez niepełnoletnie dzieci.

Numer fiskalny

Włoskim odpowiednikiem polskiego numeru identyfikacji podatkowej (NIP) jest numer di codice fiscale. Służy on nie tylko do identyfikacji w celach podatkowych, lecz jest również wymagany do:

• rejestracji w publicznej służbie zdrowia,

• rozpoczęcia samodzielnej działalności gospodarczej,

• zawarcia jakiejkolwiek umowy cywilnoprawnej (np. wynajem, sprzedaż),

• otwarcia konta bankowego,

• zatrudniania się jako pracownik najemny.

Aby uzyskać numer di codice fiscale, należy zgłosić się do urzędu skarbowego (Agenzia delle Entrate) i wypełnić odpowiedni formularz.

Należy posiadać ze sobą ważny dowód stwierdzający tożsamość. Dla cudzoziemców jest to paszport lub zezwolenie na pobyt (permesso di soggiorno). Numer otrzymuje się za darmo i od ręki. Na adres domowy podatnika przesyłana jest później karta potwierdzająca posiadanie numeru.

Ważne!

Podatnicy osiągający dochód podlegający opodatkowaniu powinni złożyć roczne zeznanie podatkowe w okresie od 1 maja do 31 lipca roku następującego po roku podatkowym. Dla podatników przesyłających zeznanie drogą elektroniczną terminem końcowych do złożenia zeznania jest 31 października

BOGDAN ŚWIĄDER

bogdan.swiader@infor.pl