INTERPRETACJA

Izba Skarbowa w Warszawie rozstrzygnęła, czy ponoszone przez pracodawcę koszty noclegu w hotelu na podstawie zbiorczej faktury, czy też ryczałty zwracane pracownikom, zatrudnionym na umowę o pracę i wykonującym umowę zlecenia, stanowią dla nich przychód.

Według dyrektora warszawskiej izby w przypadku pokrycia kosztów noclegu bezpośrednio przez pracodawcę na podstawie zbiorczej faktury wydatek nie stanowi źródła przychodu pracownika i zleceniobiorcy.

W przypadku zwrotu przez pracodawcę kosztów noclegu - w podróży służbowej wykonywanej na obszarze Polski - jest to przychód zwolniony: w wysokości stwierdzonej rachunkiem hotelowym, ryczałt za każdy nocleg w wysokości 150 proc. diety.

W przypadku zwrotu przez pracodawcę kosztów noclegu w podróży służbowej wykonywanej poza granicami Polski jest to przychód zwolniony:

• w wysokości stwierdzonej rachunkiem hotelowym, w granicach ustalonego na ten cel limitu określonego w załączniku do rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju,

• w wysokości stwierdzonej rachunkiem, o ile pracodawca wyrazi zgodę na zwrot kosztów za nocleg w hotelu, w wysokości przekraczającej limit,

• ryczałt w wysokości 25 proc. limitu określonego w załączniku do ww. rozporządzenia.

Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 12 stycznia 2009 r. (nr IPPB2/415-1450/08-2/AS)