RAPORT

Jeżeli polski rezydent podatkowy osiągnął w 2007 roku dochód wyłącznie ze stosunku pracy z austriackim pracodawcą za pracę wykonywaną w Austrii, to musi zadeklarować ten dochód w Polsce.

- Podatnik powinien do 30 kwietnia 2008 r. złożyć zeznanie PIT-36 wraz z informacją o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku PIT/ZG - wyjaśnił Arkadiusz Gliniecki, doradca podatkowy KPMG.

Podatek i składki

W Austrii PIT jest wpłacany w formie zaliczek przez pracodawcę. Arkadiusz Gliniecki wskazał, że kwota wolna w 2007 roku wynosiła 10 tys. euro. Dochody są opodatkowane stawkami: 23 proc. do 25 tys. euro, 33,5 proc. do 51 tys. euro, 50 proc. ponad 51 tys. euro.

- Pracodawca potrąca również składki na ubezpieczenia społeczne, które są odliczane dla celów podatkowych w Austrii. W 2007 roku suma tych składek (część pracownika) wynosiła 17 proc. Składki są, co do zasady, pobierane od wynagrodzenia do limitu 46 080 euro rocznie lub 3840 euro miesięcznie - dodał Arkadiusz Gliniecki.

Bez podwójnych podatków

W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania w przypadku Austrii stosowana jest metoda odliczenia proporcjonalnego. Jak wskazała Barbara Pyzel, doradca podatkowy KPMG, podatnik w zeznaniu rocznym wykazuje swoje dochody z pracy za granicą oraz zapłacony tam podatek.

Odliczenia i ulgi

Rozliczając austriackie dochody w Polsce, trzeba pamiętać, że kwotę przychodu z umowy o pracę pomniejsza się o koszty uzyskania przychodów, które w 2007 roku wynosiły 108,50 zł miesięczne.

- Ponadto podatnik ma prawo pomniejszyć przychód o równowartość 30 proc. diety za każdy dzień pobytu poza granicami kraju, w którym podatnik pozostawał w stosunku pracy (w przypadku Austrii dieta wynosi 45 euro za każdy dzień). Podatnik może też korzystać z ulg i zwolnień, np. może rozliczyć się wspólnie z małżonkiem, czy skorzystać z ulgi na dziecko. Składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzone w Austrii nie mogą być odliczone w Polsce - radziła Barbara Pyzel.

Przeliczanie zarobków

Eksperci KPMG wyjaśnili także, że kwoty wynagrodzeń oraz podatku zapłaconego w Austrii należy przeliczać według kursu kupna banku, z którego korzystał podatnik, z dnia otrzymania wynagrodzenia lub postawienia go do dyspozycji oraz z dnia zapłaty podatku. Jeśli taki kurs nie istnieje, należy zastosować średni kurs NBP z tego dnia.

Po powrocie do kraju należy najpóźniej do 20 dnia następnego miesiąca wpłacić do polskiego urzędu skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy.

Polskie przepisy nie normują, jakie dokumenty potwierdzą osiągnięcie dochodu z pracy z austriackim pracodawcą. Może to być kopia austriackiego zeznania podatkowego, zestawienie o dochodach oraz zapłaconych podatkach lub też tzw. paski płacowe.

Ważne!

Zeznanie roczne składa się nawet w sytuacji, kiedy dochód z austriackiej umowy o pracę jest jedynym dochodem podatnika