Firma budowlana rozlicza podatek po faktycznym zakończeniu robót, a nie po otrzymaniu zgody na ich odbiór – orzekł NSA.Chodziło o spółkę, która modernizowała tory kolejowe i sieć trakcyjną. Inwestycję oddawała etapami, a wykonanie każdego z nich zamawiający potwierdzał protokołem zdawczo-odbiorczym. Dokument ten decydował też o płatności za usługę.
Spółka uważała, że powinna rozliczać podatek, gdy usługa zostanie zaakceptowana i wystawiony zostanie protokół (tzw. przejściowe świadectwo płatności). Tak interpretowała art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a ustawy o VAT, zgodnie z którym w usługach budowlanych obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury.
Innego zdania był dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie. Stwierdził, że o terminie wykonania usługi budowlanej nie decyduje moment wystawienia protokołu odbiorczego. Spółka powinna płacić daninę najpóźniej 30 dni od momentu, gdy faktycznie wykona usługę – wyjaśnił organ.
Podobnego zdania były WSA w Warszawie i NSA. Odwołały się do ugruntowanej już linii orzeczniczej sądu kasacyjnego. Ostatnio NSA orzekł identycznie jak 5 kwietnia 2017 r. (sygn. akt I FSK 1482/15) i 7 lutego 2017 r. (sygn. akt I FSK 840/15). W pierwszym wyroku wyjaśnił, że protokół zdawczo-odbiorczy nie jest równoznaczny z wykonaniem usługi, a tylko to wykonanie potwierdza. Liczy się zaś samo zakończenie prac. W drugim orzekł, że momentu powstania obowiązku podatkowego nie można przesunąć do chwili otrzymania pozwolenia na użytkowanie. Taka wykładnia jest zgodna z interpretacją ogólną ministra finansów z 1 kwietnia 2016 r. (nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141).
Podobnie NSA wypowiedział się w sprawie odbioru usług informatycznych (wyrok z 11 października 2017 r., sygn. akt I FSK 2091/15). Orzekł, że firma, która świadczy usługi informatyczne, musi się liczyć z obowiązkiem podatkowym już w chwili przekazania prac do odbioru.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 8 listopada 2017 r., sygn. akt I FSK 2239/15. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia