Pracuję jako księgowa w jednostce budżetowej. Chcemy powołać komisję inwentaryzacyjną. Z ilu osób powinna się składać?
Czynności spisowe może wykonywać komisja inwentaryzacyjna, odrębnie powołana przez kierownika jednostki. Na jej wniosek – zespoły spisowe lub mieszane zespoły spisowe, w skład których wchodzi jeden członek komisji inwentaryzacyjnej. W polskim ustawodawstwie nie została określona liczba osób, z której powinna się składać komisja inwentaryzacyjna. Ustawa o rachunkowości nie wspomina nawet o komisji inwentaryzacyjnej. Wszystko zależy od kierownika jednostki oraz od charakteru jednostki, tj. od ilości inwentaryzowanych aktywów i pasywów, czasochłonności oraz geograficznego rozdrobnienia działalności (może się okazać, że należy zinwentaryzować majątek znajdujący się w więcej niż jednej lokalizacji). Jednak KSR w kwestii inwentaryzacji wskazał, że w jednostkach, w których średnioroczne zatrudnienie nie przekracza 10 osób, zadania komisji inwentaryzacyjnej może wykonywać jedna osoba (komisarz spisowy), jeśli niemożliwe lub ekonomicznie nieuzasadnione jest zaangażowanie do spisu co najmniej dwóch osób. I właśnie w praktyce komisja inwentaryzacyjna składa się z dwóch, trzech osób w przypadku przeprowadzania inwentaryzacji w jednej lokalizacji.
Członkami komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych powinni być pracownicy jednostki lub osoby niebędące jej pracownikami, znające przepisy dotyczące inwentaryzacji, w tym i zasady przeprowadzania spisu z natury. Członkowie komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych powinni posiadać wiedzę i umiejętności m.in. z przedmiotu i techniki spisu z natury, zasad dokumentowania jego wyników, oceny przydatności.
Członkami komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołów spisowych nie powinny być następujące osoby:
a) odpowiedzialne za zapasy objęte spisem z natury,
b) prowadzące ewidencję księgową zapasów objętych spisem z natury,
c) niebędące w stanie – z innych względów – zapewnić rzetelności i bezstronności spisu, np. osoby mające dostęp do stanów ewidencyjnych zapasów magazynowych.
Do podstawowych obowiązków komisji inwentaryzacyjnej należy przede wszystkim przygotowanie spisu z natury, jego przeprowadzenie, wyjaśnienie powstania ewentualnych różnic inwentaryzacyjnych i przedłożenie kierownikowi jednostki propozycji co do sposobu ich rozliczenia. Końcowy etap zawiera uporządkowanie arkuszy spisowych, ustalenie i wyjaśnienie różnic, przedstawienie propozycji ich rozliczenia kierownikowi, a po ich zatwierdzeniu przekazanie informacji do ujęcia w księgach.
Co ważne, przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej wyznacza spośród jej członków jednego lub więcej kontrolerów spisowych, których zadaniem jest nadzór nad rzetelnym i poprawnym wykonywaniem czynności spisowych i udział w pomiarach szacunkowych. W razie stwierdzenia, że czynności spisowe nie są dokonywane poprawnie, kontroler spisowy jest uprawniony do zarządzenia ich ponownego przeprowadzenia.
Podstawa prawna
Komunikat ministra finansów z 20 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia stanowiska Komitetu w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów (Dz.Urz. Ministerstwa Finansów z 28 lipca 2016 r. poz. 55).
Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1047).