Rozliczenia za 2008 rok są jedyną okazją do odliczenia ulgi na dzieci, które prowadzą własne firmy i rozliczają się podatkiem zryczałtowanym lub liniowym, bez względu na wysokość zysków z prowadzonej działalności. Do rozliczenia podatku za rok ubiegły ma zastosowanie nowy limit dochodów, jakie mogą uzyskiwać pełnoletnie, uczące się dzieci (do ukończenia 25 lat), wynikający z art. 6 ust. 4 ustawy o PIT. Nie obejmuje on dochodów z działalności gospodarczej rozliczanych na szczególnych zasadach. W rezultacie przy składaniu zeznań za ubiegły rok podatnicy mogą odliczyć ulgę na dzieci, które takie dochody uzyskały, i to w znacznej wysokości.

Nowy limit

Anna Misiak, doradca podatkowy w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy, wyjaśnia, że zmodyfikowane ograniczenie wysokości dochodów pełnoletnich dzieci mające zastosowanie już w rozliczeniu za 2008 rok dotyczy wyłącznie dochodów podlegających opodatkowaniu według skali lub ze zbycia udziałów i instrumentów finansowych. Uczące się bądź studiujące dziecko może zatem uzyskiwać dochody z innych tytułów bez ograniczeń.

- Mogą to być zarówno dochody, które nie podlegają ustawie o PIT, jak i podlegające tej ustawie, do których stosuje się odrębne zasady opodatkowania, np. nagrody, odsetki od środków bankowych, dywidendy i inne przychody z udziału w zyskach osób prawnych - wylicza Anna Misiak.

Nasza rozmówczyni wskazuje, że znowelizowany art. 27f ustawy o PIT określający zasady odliczenia wprowadza dodatkowe warunki do skorzystania z ulgi na dzieci. Prawo do ulgi zostało wyłączone, gdy dzieci uzyskują dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem liniowym, zryczałtowanym lub podatkiem tonażowym. Przepis odwołuje się w tym względzie do regulacji wyłączających w takim przypadku prawo do wspólnego rozliczenia się z dzieckiem. Jednak cały znowelizowany art. 27f ustawy o PIT łącznie z tym odesłaniem ma zastosowanie dopiero do dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2009 r.

Jak wyjaśnia dr Krzysztof Biernacki, ekspert podatkowy w firmie Rödl & Partner, dla podatników oznacza to, że przy rozliczeniu 2008 roku mogą oni pomniejszyć podatek o wartość ulgi na dzieci, które w ubiegłym roku osiągały dochody opodatkowane w sposób szczególny, niezależnie od ich wysokości.

Zagmatwane przepisy

Przyczyną takiego stanu rzeczy, zdaniem Tomasza Kreta, starszego konsultanta w dziale doradztwa podatkowego PricewaterhouseCoopers, jest zmiana przepisów w zakresie ulgi na dzieci od 2009 roku połączona z modyfikacjami przepisów, które mają zastosowanie już do dochodów uzyskanych w 2008 roku.

- Intencją ustawodawcy było wprawdzie wyłączenie prawa do stosowania tej ulgi przez rodziców, których dzieci osiągają dochody z działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym, zryczałtowanym podatkiem dochodowym lub podatkiem tonażowym, ale zasada ta ma zastosowanie do dochodów uzyskanych dopiero w 2009 roku - zaznacza Tomasz Kret.

Również Krzysztof Biernacki podkreśla, że ustawodawca, zmieniając przepisy dotyczące ulgi prorodzinnej, wprowadził różne momenty ich stosowania. Zdaniem eksperta niespójność, jaka pojawiła się przy rozliczaniu ulgi, związana jest właśnie z różnym terminem wprowadzenia znowelizowanych przepisów, które odwołują się do siebie nawzajem.