RAPORT

Jeżeli polski rezydent podatkowy osiągnął w 2007 roku dochód wyłącznie ze stosunku pracy z fińskim pracodawcą, jest on również zobowiązany do deklarowania tego dochodu w Polsce.

- Oznacza to, że podatnik powinien do 30 kwietnia 2008 r. złożyć zeznanie PIT-36 wraz z informacją o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku PIT/ZG - wyjaśnił Łukasz Grzejdziak, doradca podatkowy KPMG.

Podatek i składki

W Finlandii PIT jest wpłacany w formie zaliczek przez pracodawcę. Łukasz Grzejdziak wskazał, że dochody nierezydentów są opodatkowane stawką 35 proc.

- Pracodawca potrąca też składki na ubezpieczenia społeczne, które są w niewielkiej części odliczane dla celów podatkowych w Finlandii. W roku 2007 suma tych składek (część pracownika) wynosiła od 6,96 proc. do 8,06 proc. - dodał Łukasz Grzejdziak.

W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania w przypadku Finlandii stosowana jest metoda odliczenia proporcjonalnego. Jak wskazała Barbara Pyzel, doradca podatkowy KPMG, podatnik w zeznaniu rocznym wykazuje swoje dochody z pracy za granicą oraz zapłacony tam podatek.

Odliczenia i ulgi

Rozliczając fińskie dochody w Polsce, trzeba pamiętać, że kwotę przychodu z umowy o pracę pomniejsza się o koszty uzyskania przychodów, które w 2007 roku wynosiły 108,50 zł miesięczne. Ponadto podatnik ma prawo pomniejszyć przychód o równowartość 30 proc. diety za każdy dzień pobytu poza granicami kraju, w którym podatnik pozostawał w stosunku pracy (w przypadku Finlandii dieta wynosi 42 euro za każdy dzień).

- Podatnik może też korzystać z ulg i zwolnień, np. może rozliczyć się wspólnie z małżonkiem, czy skorzystać z ulgi na dziecko. Składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzone w Finlandii nie mogą być odliczone w Polsce - radziła Barbara Pyzel.

Przeliczanie zarobków

Eksperci KPMG wyjaśnili, że kwoty wynagrodzeń oraz podatku zapłaconego w Finlandii należy przeliczać według kursu kupna banku, z którego korzystał podatnik, z dnia otrzymania wynagrodzenia lub postawienia go do dyspozycji oraz z dnia zapłaty podatku. Jeśli taki kurs nie istnieje, należy zastosować średni kurs NBP z tego dnia.

Po powrocie do kraju należy najpóźniej do 20 dnia następnego miesiąca wpłacić do polskiego urzędu skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy.

Polskie przepisy nie normują, jakie dokumenty są wymagane w celu udowodnienia osiągnięcia dochodu ze stosunku pracy z fińskim pracodawcą. Może to być kopia fińskiego zeznania podatkowego, zestawienie o dochodach oraz zapłaconych podatkach lub też tzw. paski płacowe.

ZASTOSOWANIE METODY PROPORCJONALNEGO ODLICZENIA

Odliczenie podatku w Polsce możliwe jest do limitu, który obliczany jest według wzoru:

L = Pc x Dz/Dc

L - limit odliczenia; Pc - podatek obliczony od całości dochodów;

Dz - dochód zagraniczny; Dc - dochód całkowity